Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

18 เมษายน 2020 - 30 เมษายน 2020

“สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 เม.ย. 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงนและเลื่อนกำหนดวัน และเวลาในการสอบข้อเขียน

ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้าเป็นพนักงาน ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยเปิดรับสมัครจำนวน 9 อัตรา ปิดรับสมัครในวันที่ 30 มีนาคม 2563 และประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องกำหนดวัน และเวลาในการสอบข้อเขียน ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันที่ 7-8 เมษายน 2563 นั้น

โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาทดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย และการเดินทางออกนอกที่พักอาศํยอาจทำให้ได้รับเชื้อ การเพิ่มเชื้อในร่างกาย หรือนำเชื้อไปสู่ผู้อื่นระหว่างการเดินทางได้ ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาด และอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของผู้สมัครสอบทุกท่าน สำนักงานฯ จึงขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และเลื่อนกำหนดวัน และเวลาในการสอบข้อเขียน ดังนี้

1. ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จากเดิมกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ขอขยายเวลาปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. โดยงดการรับสมัครด้วยตนเอง ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกสมัครผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่

1. สมัครทางออนไลน์ได้ที่ ้http://61.91.223.35/ht/job/

2. สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยส่งเอกสารมายัง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งบุคคลเป็นพนักงาน

ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานสำนักานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 9 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,000-25,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการ SMEs

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,000-25,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี-ปริญญาโท


นักบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,000-25,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายSMEs,นักวิชาการSMEs,นักบริหารงานทั่วไป,นิติกร
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 20,000-25,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 เม.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com