Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 19 ธ.ค. -29 ธ.ค. 2565

19 ธันวาคม 2022 - 29 ธันวาคม 2022

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 19 ธ.ค. -29 ธ.ค. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/17972/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ด้วยกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ว่าด้วยการจ้างพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ หรือที่แกิไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุน หมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
(๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นต้น
(๓) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ.ได้ที่ https://www.ocsc.go.th ในหัวข้อ “การเข้ารับราชการ” และหัวข้อย่อย “การรับรองคุณวุฒิ”

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

(๑) เสนอความเห็นในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายของกองทุนฯ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังดับของกองทุนฯ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
(๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเสนอความเห็นในการดำเนินการ ด้านงานคดีของกองทุนฯ เพื่อใข้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการไต้อย่างถูกต้อง
(๔) เสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญาของกองทุนฯ
(๕) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของคณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
(๖) ติดต่อประสานงานกับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย รวมทั้งติดต่อประสานกับคณะกรรมการ กองทุนฯ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในคณะกรรมการกองทุนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
(๗) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายของกองทุนฯ ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรัางความเข้าใจข้อกฎหมายของกองทุนฯ ที่เป็นปัญหา และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของกองทุนฯ
(๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
19 ธันวาคม 2022
End:
29 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17972/

Venue

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com