Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-28 ก.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

17 กันยายน 2022 - 28 กันยายน 2022

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-28 ก.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17523/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน,พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1.มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2.ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที่ใช้สำเนาหนังสือรับรอง
ผลการผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. ให้แนบสำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพิ่มอีก 1 ฉบับ


เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที่ใช้สำเนาหนังสือรับรอง
ผลการผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. ให้แนบสำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพิ่มอีก 1 ฉบับ


พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

1. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับผู้สมัครที่ใช้สำเนาหนังสือรับรอง
ผลการผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ. ให้แนบสำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพิ่มอีก 1 ฉบับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีการ ปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวิใช้ งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๒) ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๒)ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(๓) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม,จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาปฏิบัติงานงานสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก เพื่อเป็น ฐานข้อมูล หรือข้อมูล สนับสนุนในการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
(๒) สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ อาทิ ช่วยในการจัดรำงตารางรายงานสถิติ ช่วยร่างแบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานสำรวจสถิติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๓) จัดหมวดหมู่ และจัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
๒) ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการข้อมูลสถิติแก่บุคคลที่สนใจ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้รับข้อมูลที่ลูกต้อง
(๒)ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างราบรื่น


พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม,จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญา ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการ ใช้ งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุน ต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง คู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
(๓) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บำรุงรักษา
๒) ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน และ ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อ ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเดิม
๔. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที,ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสถิติ
– ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
– ความรู้การใช้โปรแกรมทางสถิติเบื้องต้น
(๒) ความรู้ด้านการเกษตรทั่วไป
(๓) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน) คังนี
๑. ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
๒. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการ การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้อง ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up)itละการกู้คืนข้อมูล (Restore) ในระบบคอมพิวเตอร์
๓. ความรู้พื้นฐานในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 28 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน,พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 28 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
17 กันยายน 2022
End:
28 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17523/

Venue

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com