Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

bjobs.pptx

17 ตุลาคม 2022 - 21 ตุลาคม 2022

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ 17 ต.ค. -21 ต.ค. 2565 รวม 81 อัตรา,

กระทรวงวัฒนธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/17698/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี(ส่วนกลาง),เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี(ส่วนภูมิภาค)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 81
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 21 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนกลาง)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนกลาง) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (ส่วนกลาง)

อัตราว่าง : 29 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (ส่วนภูมิภาค)

อัตราว่าง : 52 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (ส่วนกลาง)

(1) เพศชายที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
(2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(3) ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (ส่วนภูมิภาค)

(1) เพศชายที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
(2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(3) ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (ส่วนกลาง)

ปฏิบัติงานในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน งานพระราชทาน นํ้าหลวงอาบศพ งานพระราชทานเพลิงศพ งานพระราชทานดินฝืงศพ ปฏิบัติงานสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน รวมทั้งบำรุง รักษาวัสดุอุปกรณ์ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (ส่วนภูมิภาค)

ปฏิบัติงานในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน งานพระราชทาน นํ้าหลวงอาบศพ งานพระราชทานเพลิงศพ งานพระราชทานดินฝืงศพ ปฏิบัติงานสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน รวมทั้งบำรุง รักษาวัสดุอุปกรณ์ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (ส่วนกลาง)

วิธีการสอบคัดเลือก
–    สอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมโลก
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
–    สอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะจัดจ้าง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (ส่วนภูมิภาค)

วิธีการสอบคัดเลือก
–    สอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมโลก
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
–    สอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะจัดจ้าง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวัฒนธรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. – 21 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงวัฒนธรรม

ประกาศรับสมัคร file 1 | file 2 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี(ส่วนกลาง),เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี(ส่วนภูมิภาค)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 81
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวัฒนธรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. – 21 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงวัฒนธรรม

ประกาศรับสมัคร file 1 | file 2 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
17 ตุลาคม 2022
End:
21 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17698/

Venue

กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com