Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ต.ค. -20 ต.ค. 2565

5 ตุลาคม 2022 - 20 ตุลาคม 2022

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ต.ค. -20 ต.ค. 2565

กทม.

ลิงค์: https://ehenx.com/17643/ หรือ
ตำแหน่ง: รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี2565(กทม.ภาคก.)
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ต.ค. – 20 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กทม. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการฺข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบ เพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๙) มาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ-ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครพ.ศ.๒๕๔๔ มติ ก.ก.ครั้งที่๒/๒๔๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ และมติ ก.ก. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้” ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๔๖๔ ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (กทม. ภาค ก.)

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (กทม. ภาค ก.)

สำนักงาน ก.ก. จะรับสมัครสอบ จำนวน ๒ ระดับวุฒิการศึกษา ด้งนี้
๑.๑ ระดับประกาศน็ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/ อนุปริญญา/ประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑.๒ ระดับปริญญาตรี

วิชาที่สอบ

รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (กทม. ภาค ก.)

ทดสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธี การสอบข้อเขียน ดังต่อไปนิ้
๘.๑ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
(๑) การคิดวิเคราะห์เซิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจ ในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตึความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
(๒) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ และ
(๓) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์เนี้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล ๘.๒ วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ วัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและ บริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบ การทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษใน ระดับเบื้องต้น
๘.๓ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการ ทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ด้งกล่าว ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. – 20 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกทม.

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: รับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี2565(กทม.ภาคก.)
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. – 20 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกทม.

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
5 ตุลาคม 2022
End:
20 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17643/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com