Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 ต.ค. -19 ต.ค. 2565 รวม 22 อัตรา,

5 ตุลาคม 2022 - 19 ตุลาคม 2022

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 ต.ค. -19 ต.ค. 2565 รวม 22 อัตรา,

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/17642/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,พยาบาล,ทันตแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานประกอบอาหาร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 8,690-18,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ต.ค. – 19 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑๑ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วย พยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนด ประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690-9400 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690-9400 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานประจำห้องยา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานบัตรรายงานโรค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานประกอบอาหาร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


ผู้ช่วยพยาบาล

1. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ


ผู้ช่วยทันตแพทย์

1. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงาน ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์หรือหลักสูตรด้านบริการ ทันตกรรม จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี


พนักงานบริการ

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ


พนักงานประจำห้องทดลอง

มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ


พนักงานประจำห้องยา

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ


พนักงานบัตรรายงานโรค

1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัตงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่


พนักงานประกอบอาหาร

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ไม่กำหนดวุฒิ)


วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 – 19 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการแพทย์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประจำห้องยา,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานประกอบอาหาร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 8,690-18,000
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 – 19 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการแพทย์

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
5 ตุลาคม 2022
End:
19 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17642/

Venue

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com