Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ต.ค. -21 ต.ค. 2565

17 ตุลาคม 2022 - 21 ตุลาคม 2022

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ต.ค. -21 ต.ค. 2565

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน

ลิงค์: https://ehenx.com/17690/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: น่าน (สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 21 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แกํไขเพิ่มเดิม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(๑) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์
หนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ
(๔) แก้ไขปัญหาข้อขัดช้องเบื้องด้นของเครื่องคอมพิวเตอร์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

การประเมินครั้งที่ ๑
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแกิไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ
(๒) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ
รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ –    Word –    Excel –    PowerPoint –    การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail)
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (๑) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๖) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแกไขปัญหาเฉพาะหน้า


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ที่อยู่ ๖๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 21 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: น่าน (สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ที่อยู่ ๖๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 21 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
17 ตุลาคม 2022
End:
21 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17690/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com