Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -2 ธ.ค. 2565

24 พฤศจิกายน 2022 - 2 ธันวาคม 2022

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -2 ธ.ค. 2565

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17893/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุน ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในคราวการประขุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อนุมัติการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน โดยอิงระบบการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการโดยอนุโลม และประกาศ กรมการขนล่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ใ1ชเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
(๒) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(๑) ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน การนำฝากเงิน การโอนเงิน การรายงานเงินคงเหลือประจำวันของกองทุน การบริหารงานงบประมาณของกองทุน ประมาณการรายได้ การวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงินการคลัง
(๒) ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์รายการทางบัญชีเงินกองทุน จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนและประจำปี รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุน รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ดำเนินการด้าน การเงินและบัญชีเงินกองทุน การรับ – เบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน
(๓) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๑๙๙ หม่ที่ ๑๖ ถนนเพขรเกษม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๑๙๙ หม่ที่ ๑๖ ถนนเพขรเกษม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
24 พฤศจิกายน 2022
End:
2 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17893/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com