Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

24 พฤศจิกายน 2022 - 30 พฤศจิกายน 2022

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

กรมทรัพยากรธรณี

ลิงค์: https://ehenx.com/17879/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมทรัพยากรธรณี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 30 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้วยกรมทรัพยากรธรณี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

๑. วุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือ ทางเทคโนโลยีธรณี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี ๘ ปี สำหรับวุฒิ ปริญญาโท และ ๖ ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
๒. ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะในข้อ ๑ จะต้องสามารถ พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ้ของงานเป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน จากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือ ส่วนราชการอาจจัดให้มีการทดสอบความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ ในงานที,จะปฏิบัติ และมีผลงาน ซึ่งแสดงถึงการมีประสบการณ์ ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย ๒ ชิ้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

๑. การให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในด้านการบริหารจัดการแหล่ง อนุรักษ์ธรณีวิทยาประเภทถํ้าและอุทยานธรณี การจัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ และการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา การเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ แผนแม่บท ภารกิจ และการบริหารงาน การติดตาม ประเมินผลด้านธรณีวิทยา
๒. การให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือเสนอความเห็นด้านธรณีวิทยา ด้านการบริหาร จัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาประเภทถํ้าและอุทยานธรณี เพื่อให้ การบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาประเภทถํ้า และอุทยานธรณีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. การให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในการประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาประเภทถํ้าและอุทยานธรณี ทั้งในและต่างประเทศ
๔. การให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน ในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ธรณีวิทยาด้านต่างๆ ในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือหลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไป นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
๕. ถ่ายทอดองค์ความรู้’ไห้แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีในต้านธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา แหล่งมรดกธรณี และอุทยานธรณี ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการบริหารจัดการ
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โดยมีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน รายละเอียดดังนี้
๑. ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะ สมรรถนะ และ ประสบการณ์ โดยพิจารณาข้อมูลผู้สมัครตามใบสมัคร (๗๐ คะแนน)
๒. ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยประเมินจากความมีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสาร โดยวิธีการสัมภาษณ์ (๓๐ คะแนน)
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะ สมรรถนะ และประสบการณ์ และประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล รวมกันไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ ๘๐


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรธรณี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขานุการกรม

กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี ชั้น ๑ อาคารเพชร ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมทรัพยากรธรณี

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมทรัพยากรธรณี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรธรณี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขานุการกรม

กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี ชั้น ๑ อาคารเพชร ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมทรัพยากรธรณี

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
24 พฤศจิกายน 2022
End:
30 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17879/

Venue

กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณีสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 ตึกเพชร กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com