Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการขนส่งทางราง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-4 พ.ย. 2565

16 ตุลาคม 2022 - 4 พฤศจิกายน 2022

กรมการขนส่งทางราง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-4 พ.ย. 2565

กรมการขนส่งทางราง

ลิงค์: https://ehenx.com/17671/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 พ.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางราง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการขนส่งทางราง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราขการ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

ด้วยกรมการขนส่งทางราง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(1) ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
(2) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องได้รับอนุญาตภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการขนส่งทางรางเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ แผนการปฏิบัติราชการของกรม และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจ รวบรวมข้อมูลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจและแผนงานของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาด้านการขนส่ง
ทางรางของประเทศ และแผนการปฏิบัติราชการของกรม ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
(2) รวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล
พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามภารกิจที่กำหนดไว้
(3) รวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการของกรม และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามภารกิจที่กำหนดไว้
(4) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเบื้องต้น แผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ และแผนการปฏิบัติราชการของกรมเป็นรายปี เพื่อนำมาประเมิน วางแผนพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
การดำเนินการ
(5) ประสานการปฏิบัติด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และสอดคล้องกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(6) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูล เพื่อติดตามและประเมินผล แผนงาน และโครงการของส่วนราชการ
(7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบหรือร่วมดำเนินการวางแผนงานการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน
(2) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางทั้งระบบ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) กำกับ ดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ศึกษาวิเคราะห์ เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางรางทั้งระบบสำหรับกำหนดนโยบาย และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางทั้งระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ ในส่วนของมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง
ทั้งระบบเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการกำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด มาตรการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางทั้งระบบ ให้มีคุณภาพตามที่กำหนด
(3) สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผล ข้อมูลเบื้องต้นในด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อสนับสนุน
การตรวจสอบ กำกับ ดูแล ในส่วนโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางทั้งระบบ ให้มีคุณภาพตามกฎหมาย มาตรฐาน ข้อกำหนด มาตรการที่กำหนด
(4) สำรวจ รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลในด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางทั้งระบบ เพื่อประกอบการประเมินในส่วนโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางทั้งระบบ
ของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน ข้อกำหนด มาตรการที่กำหนดไว้
(5) ศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับการกำกับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
ทางรางทั้งระบบ เพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางในเบื้องต้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานในระดับเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติเบื้องต้น เพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศในด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางทั้งระบบ สำหรับเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน
(2) ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ

วิชาที่สอบ

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางราง
(2) ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
(4) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางราง
(5) ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางราง
(2) ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา
(3) ความรู้ด้านวิศวกรรมขนส่ง
(4) ความรู้ด้านวิศวกรรมระบบราง
(5) ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการขนส่งทางราง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 4 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางราง

ประกาศรับสมัคร เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการขนส่งทางราง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 4 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางราง

ประกาศรับสมัคร เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
16 ตุลาคม 2022
End:
4 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/17671/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com