Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ต.ค. 2565

16 ตุลาคม 2022 - 18 ตุลาคม 2022

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ต.ค. 2565

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://ehenx.com/17672/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ,กรุงเทพมหานคร,สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลีอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ชองพนักงานราชการ พ,ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑® กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สาขาวิขาเทคโนโลยีชีวภาพ


นักจัดการงานทั่วไป

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


นักวิชาการพัสดุ

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาชาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาชาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิทยาศาสตร์

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ให้คำแนะนำในการใช้งานระบบบริการเบ็ดเสร็จของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(๒) บริการรับส่งวัตถตัวอย่างชองลูกคาที่ส่งมาทดสอบสอบเทียบ
(๓) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ
(๔) ร่วมดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพชองงานบริการ
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลส้มฤทธิ๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑)ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องด้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบการส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรูต่างๆ และ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๖) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวช้อง


นักจัดการงานทั่วไป

๑, ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้าน ต่าง ๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัตราชการ งานบริหาร อาหารสถานที่และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นด้น
(๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การชัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉยลั่งการของผู้บริหาร
(๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ การคำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
(๕) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำลั่งของผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาชองผู้บังคับต่อไป
(๖)ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลส้มฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๖) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่ รับผิดชอบ


นักวิชาการพัสดุ

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวมรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(๒) ตรวจสอบและดูแลการอัดชื้ออัดจ้างแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระราชบัญญัติ การอัดชื้ออัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๓) อัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบพัสดุประจำปี
(๔) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสถาพที่พร้อมใช้งาน
(๕) จำหน่วยพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีก ต่อไปเพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(๖) ก่ายทอดความร้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการ ปฏิบัติงานวางโครงการกำหนดหลักสูตรและขิกอบรม อัดทำคู่มือประจำสำหรับการขิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถกด้อง เป็นต้น เพื่อก่ายทอดความร้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทรตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประขาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรูต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาคาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจให้แก,ผู้เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักวิทยาศาสตร์

ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(๒) ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
(๓) ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001
(๔) ความรู้เกี่ยวกับระบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และ ที่แก้ไขเพิ่มเดิม
(๕) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกั!.ขเพิ่มเดิม
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) การคิดวิเคราะห์
(๒) การบริการที่ดีและมีความรับผิดชอบ
(๓) การมุ่งผลส้มฤทธี้
(๔) บุคลิกภาพท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะอารมณ์
(๕) ประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่


นักจัดการงานทั่วไป

ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจชองกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(๒) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกั[ขเพิ่มเดิม
(๓) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐเบื้องต้น
(๔) ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเลขาบุการและหลักการประสานงาน
(๕) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกั!ขเพิ่มเดิม
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) การคิดวิเคราะห์
(๒) การบริการที่ดีและมีความรับผิดชอบ
(๓) การมุ่งผลส้มฤทธึ๋
(๔) บุคลิกภาพทีวงทีวาจาและวุฒิภาวะอารมณ์
(๕) ประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏีบีดิงานในหน้าที่


นักวิชาการพัสดุ

ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวง หบังลือเวียน หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของกระทรวงการคลัง
(๔) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
(๕) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๖) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ที่แกั1ขเพิ่มเดิม
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) การคิดวิเคราะห์
(๒) การบริการที่ดีและมีความรับผิดชอบ
(๓) การมุ่งผลส้มฤทธิ้
(๔) บุคลิกภาพห่วงทีวาจาและวุฒิภาวะอารมณ์
(๕) ประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบ้ตงานในหน้าที่


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 18 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ,กรุงเทพมหานคร,สงขลา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 18 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
16 ตุลาคม 2022
End:
18 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17672/

Venue

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com