Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ย. -25 ก.ย. 2565 รวม 25 อัตรา,

5 กันยายน 2022 - 25 กันยายน 2022

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ย. -25 ก.ย. 2565 รวม 25 อัตรา,

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17484/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ย. – 25 ก.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้ง เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งฃันฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 25 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

(๑) ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี (ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด) และ
(๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ผู้สมัครสอบจะต้องแนบหลักฐานวุฒิการศึกษาในระดับ ที่สูงกว่าด้วย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการตรวจสอบบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความยุ่งยากน้อย เพื่อให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาตรฐานการสอบบัญชี และ หลักปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การควบคุม คุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่น อื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง
(๒) จัดทำกระดาษทำการ และร่างรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน เสนอผู้สอบบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและเป็นข้อมูลประกอบการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
(๓) วางรูปแบบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ และ วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีรูปแบบบัญชีที่เหมาะสมกับประเภทการดำเนินธุรกิจ และการบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด รวมทั้ง การบันทึกข้อมูลตามระบบงานและประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการตรวจสอบบัญชีประมวลผลข้อมูลภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทำเป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัดใช้โปรแกรมช่วยตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ใช้ คอมพิวเตอร์ เป็น IT Provider แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท และโปรแกรมระบบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์
(๔) การให้ความรู้ด้านบัญชีรายบุคคลแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีรูปแบบบัญชีที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
(๕) งานแนะนำด้านการบัญชี ได้แก่ช่วยดำเนินการสัมมนา นิเทศ และเสริมสร้าง ความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี
(๖) ช่วยวิเคราะห์สอบทาน รายงานการสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดทำข้อสังเกตในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
(๗) ช่วยปฏิบัติงาน กำกับ ดูแล สหกรณ์ที่ถ่ายโอนงานให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือ บุคคลอื่นตรวจสอบบัญชีเพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการบัญชี
(๘) ช่วยปฏิบัติงาน กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อให้ การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานการสอบบัญชี
(๙) ช่วยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตัวชี้วัด
๒) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๓) ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเบื้องด้นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ และ ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) บันทึกข้อมูล ทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านทางระบบ สารสนเทศ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และอื่น

วิชาที่สอบ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
(๑) ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการจัดทำ รายงานทางการเงิน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด
(๒) ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพ บัญชีกำหนด และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ งานสอบบัญชี
(๓) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และประมวลร้ษฎากร
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ สัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้ บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัด ความเหมาะสมกับตำแหน่ง


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. – 25 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. – 25 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
5 กันยายน 2022
End:
25 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17484/

Venue

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com