Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ย. -9 ก.ย. 2565

5 กันยายน 2022 - 9 กันยายน 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ย. -9 ก.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

ลิงค์: https://ehenx.com/17504/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พังงา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ย. – 9 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบตงานใน วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีพังงา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ    และคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการ สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้าง พนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ใน กลุ่มวิชาพืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม รหัสสาขา ๔๐๑ สาขาวิชาพืชศาสตร์/พืชสวนประดับ/ ไม้ดอกไม้ประดับ/พืชผัก/พืชไร่/พืชสวน (เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว)/ไม้ผล/เทคโนโลยีการผลิตพืช/การจัด การเกษตร (การจัดการการผลิตพืช)/เกษตร/พืชสวน/พืชไร่นา/การผลิตพืช/เกษตรกรรม/เกษตรทั่วไป/เกษตร ศึกษา/เกษตรศาสตร์/พฤกษศาสตร์/คุรุศาสตร์เกษตร/พัฒนาการเกษตร/ส่งเสริมการเกษตร/การสอนวิชา เกษตร/เกษตรศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์เกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการ ผลิตพืช/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ศึกษาศาสตร์-เกษตร/วิทยาศาสตร์การเกษตร/ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ/ เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร/ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์/ล่งเสริมและนิเทศ ศาสตร์การเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมการเกษตร
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้าย และยังไม่ หมดอายุ เว้นแต่ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ ขาดแคลน มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 9 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พังงา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 9 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
5 กันยายน 2022
End:
9 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17504/

Venue

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เลขที่ 43 หมู่ที่ 7
ถ้ำ, พังงา Thailand
+ Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com