Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 พ.ย. -11 พ.ย. 2565

7 พฤศจิกายน 2022 - 11 พฤศจิกายน 2022

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 พ.ย. -11 พ.ย. 2565

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลิงค์: https://ehenx.com/17763/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ครั้งที่ ๔

ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบรึหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงอนไชการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรือง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) จ้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

(๑) ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
(๒) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบสภาวะสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล ข้อมูลและการดำเน้นงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและประเมินผล ข้อมูลการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางทะเลและขายส่ง และการกัดเซาะชายส่ง การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริม การมี ส่วนร่วมของประชาชน ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอความเห์น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
(๓) ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความร้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มี ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
(๔) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
(๕) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๖) ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในเบื้องต้น
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
7 พฤศจิกายน 2022
End:
11 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17763/

Venue

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com