Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

7 พฤศจิกายน 2022 - 30 พฤศจิกายน 2022

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

สำนักงานศาลยุติธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/17765/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 พ.ย. – 30 พ.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ มติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

๓.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที,เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
๓.๒.๒ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. หรือเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรม ในระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่ามาแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีลักษณะงาน เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล พัฒนามาตรฐานงาน ในงานด้านวิเทศสัมพันธ์ การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบ การดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับการขอความร่วมมือจากต่างประเทศ ในเรื่องทุนการศึกษา ฟิกอบรม ศึกษาคูงาน ผู้เชี่ยวชาญ การจัดประชุมทางวิชาการ การจัดสัมมนาและ โครงการความร่วมมือทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี และการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมและบุคลากรประเภทอื่นให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และ ความสามารถเพิ่มขึ้น
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ประกอบในการพัฒนาระบบงานล่ามของสำนักงาน ศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๑.๔ จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจา การประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อสนับสบุนให้การเจรจา การประชุมบรรลุเป้าหมายและผลสัมถุทธตามที่กำหนด
๑.๕ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุม ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
๑.๖ ปฏิบัติหน้าที่ล่าม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมถุทธตามที่กำหนด
๑.๗ ดำเนินการเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจากต่างประเทศ เพื่อสนับสบุนให้ การดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมบรรลุเป๋าหมาย และผลสัมถุทธี้ตามที่กำหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธี้ที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
๓.๒ ประสานการทำงานกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์การ ระหว่างประเทศในกระบวนการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด .
๓.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ เพื่ออำนวย ความสะดวกในการเดินทางไปประชุม สัมมนาในต่างประเทศของผู้บริหาร คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คำปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแกผู้ที่มาติดต่อ เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อ ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
๔.๒ ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. – 30 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. – 30 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
7 พฤศจิกายน 2022
End:
30 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17765/

Venue

สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com