Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2565 รวม 37 อัตรา,

9 ธันวาคม 2022 - 23 ธันวาคม 2022

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2565 รวม 37 อัตรา,

กรมที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/17935/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการพิมพ์,พนักงานเขียน,พนักงานบริการทั่วไป,พนักงานบันทึกข้อมูล,ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,พนักงานภาพถ่าย
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมที่ดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ด้วยกรมที่ดินจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน ๗ ตำแหน่ง รวม ๓๗ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานการพิมพ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานเขียน

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานบริการทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานบันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานภาพถ่าย

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานการพิมพ์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพซ้นสูง (ปวส.) ทางช่างพิมพ์หรือการพิมพ์


พนักงานเขียน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา^วิวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


พนักงานบริการทั่วไป

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติ


พนักงานบันทึกข้อมูล

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติ


ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

(๑) ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมและทักษะงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลตามข้อ ๑ (๑) ข้อใดข้อหนึ่งหลายข้อรวมกันมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และ
(๒) ได้รับใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์


พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


พนักงานภาพถ่าย

ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานการพิมพ์

(๑) จัดทำแม่พิมพ์ลายเส้น สกรีน ตกแต่ง แก้ไข ทำแม่พิมพ์หน้าราบ หรือทำแม่พิมพ์เส้นสูง
(๒) ใช้และควบคุมเครื่องพิมพ์ จัดพิมพ์ตามลำดับซ้นตอนต่าง ๆ บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ เกี่ยวกับการพิมพ์
(๓) ตัดกระดาษ จัดเตรียมกระดาษป้อนเข้าเครื่องพิมพ์ ตีเส้นบรรทัด ลับใบมีด พับกระดาษ และจัดทำ
รูปเล่มสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น
(๔) เรียงหน้า ตัดเจียนขอบกระดาษ ปรุกระดาษ พับเอกสารด้วยมือหรือเครื่องจักร
(๕) ช่วยทำการให้สีและแยกสีจากต้นฉบับ เพื่อถ่ายและทำแม่พิมพ์ทั้งชนิดลายเส้นและสกรีน
(๖) ตรวจทานความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของต้นฉบับก่อนทำการพิมพ์
(๗) ทำหน้าที่ออกแบบ สร้างต้นฉบับแม่พิมพ์ต่าง ๆ เพื่อส่งช่างทำแม่พิมพ์
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานเขียน

(๑) เขียน -ซ่อมต้นร่างเพื่อนำต้นฉบับไปใช้ในลักษณะการพิมพ์ลายเส้น เขียนแยกลี ติดรายละเอียดในฟิล์มต้นร่าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) การลงรูปในระวาง และในโฉนดที่ดิน ทำการจำลองรูปจากระวาง เพื่อส่งใช้ในราชการได้
(๓) สามารถใช้โปรแกรมเบื้องต้นสำหรับปฏิบัติในฝ่ายรังวัดของงานกรมที่ดินได้
(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานบริการทั่วไป

(ด) ทำหน้าที่รับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดล่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ และค้นหาหนังสือ
(๓) พิมพ์หนังสือและแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ
(๔) ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
(๕) ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึกย่อเรื่อง
(๖) ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวก
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานบันทึกข้อมูล

(๑) พิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ม เป็นต้น
(๒) ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้ เพื่อปฏิบัติงาน เกี่ยวกับพิมพ์ เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น
(๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

(๑) ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ ๑๕๐ BHP ขึ้นไป
๒) รถยนต์บรรทุกเทท้าย รถยนต์บรรทุกนํ้า ที่มีความจุตั้งแต่ ๑๐ ลูกบาศก์หลาขึ้นไป
๓) รถขุดตักดินทุกชนิด ทุกขนาด
๔) รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ ๒๐ ตันขึ้นไป
๕) รถเกลี่ย ขนาดตั้งแต่ ๑๕๐ BHP ขึ้นไป
๖) รถตักทุกแบบ ขนาดตั้งแต่ ๑๕๐ BHP ขึ้นไป
(๒) บำรุงรักษาและแกไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดหนัก และเครื่องจักรกลขนาด เบาได้
(๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้กำกับดูแลมอบหมาย


พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

(๑) ควบคุม ดูแลระบบสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เครือข่ายสื่อสารและสำรอง ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
(๒) แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารเบื้องต้น
(๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้คอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน
(๔) ประสานงานระหว่างศูนย์สารสนเทศที่ดิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน และสำนักงานที่ดิน จังหวัด สาขา ส่วนแยก และอำเภอ
(๕) รายงานปัญหาและอุปสรรค ให้กรมที่ดินทราบทุกเดือน ตามแบบรายงานที่กำหนด
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานภาพถ่าย

(๑) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ เพื่อจัดหาหรือเพื่อเตรียมการคัดเลือกบริเวณที่จะทำ และหรือระบบภูมิสารสนเทศ
(๒) จัดสร้างระวางขยายภาพถ่ายและระวางภาพถ่าย เพื่อใช้ในการออกเอกสารสิทธิ พิสูจน์ สิทธิในที่ดิน และให้บริการแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป
(๓) ทำการวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ กำหนดจุดบังคับภาพ รังวัดและคำนวณปรับแก้ค่า พิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัด เพื่อใช้ในการจัดทำต่างๆ
(๔) จัดสร้างระวางภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
(๕) อ่านแปลและดีความภาพถ่ายทางอากาศและวิเคราะห์ภาพดาวเทียม เพื่อดูร่องรอยการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
(๖) จัดทำ นำเข้า และประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน
(๗) ดูแล จัดการ จัดเก็บ บริการ ภาพถ่าย และหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อให้บริการแก่ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาขนทั่วไปนำไปใช้ประโยชน์
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานการพิมพ์

ก. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานการพิมพ์ โดยวิธีสอบปฏิบัติ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การออกแบบสิ่งพิมพ์
(๒) การจัดทำแม่พิมพ์
(๓) การคำนวณและการตัดกระดาษเพื่อใช้ในการพิมพ์
(๔) การใช้และควบคุมเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท
(๕) การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์
(๖) การตรวจทานความถูกต้องของต้นฉบับข. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) จะประเมินผู้สมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา ทัศนคติ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


พนักงานเขียน

ก. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน โดยวิธีสอบข้อเขียน
ข. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้สมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใข้ ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงที วาจา ทัศนคติ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


พนักงานบริการทั่วไป

ก. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน โดยวิธีสอบข้อเขียนข. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถในการพิมพ์หนังสือราขการ
๒. ประเมินผู้สมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


พนักงานบันทึกข้อมูล

ก. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน โดยวิธีสอบข้อเขียน
ข. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑. ทดสอบความรู้ความสามารถในการพิมพ์หนังสือราชการ
๒. ประเมินผู้สมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา ทัศนคติ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

ก. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
โดยวิธีสอบปฏิบัติ โดยทดสอบจากการขับรถแทรกเตอร์ การแกไขปัญหาข้อขัดข้องเบื้องต้นของ รถแทรกเตอร์ การปฏิบัติก่อนและหลังขับขี่ การใช้อุปกรณ์ประจำรถแทรกเตอร์อย่างถูกต้อง ข. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้สมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา และประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา ทัศนคติ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ก. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ความสามารถในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ เข่น การใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
(๒) ความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (๓) ความรู้ความสามารถในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๔) ความสามารถในการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Back up)ในระบบคอมพิวเตอร์ และการกู้คืนข้อมูล (Restore) (๕) ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
ข. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) จะประเมินผู้สมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เข่น ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา ทัศนคติ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


พนักงานภาพถ่าย

ก. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้เกี่ยวกับ
กรมที่ดิน โดยวิธีสอบข้อเขียน
ข. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้สมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ เข่น ความรู้ที่ใช้ ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงที วาจา ทัศนคติ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมที่ดิน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมที่ดิน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: พนักงานการพิมพ์,พนักงานเขียน,พนักงานบริการทั่วไป,พนักงานบันทึกข้อมูล,ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,พนักงานภาพถ่าย
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมที่ดิน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมที่ดิน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
9 ธันวาคม 2022
End:
23 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17935/

Venue

กรมที่ดิน
กรมที่ดิน Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com