Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมวิชาการเกษตร สวพ.2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ธ.ค. -16 ธ.ค. 2565

9 ธันวาคม 2022 - 16 ธันวาคม 2022

กรมวิชาการเกษตร สวพ.2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ธ.ค. -16 ธ.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร สวพ.2

ลิงค์: https://ehenx.com/17934/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สวพ.2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก (สวพ.๒) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก (สวพ.๒) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ช่วยปฏิบัติงานด้านงานธุรการและ งานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่ง หนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ เอกสารการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ และ ร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจสอบ ความถูกต้องของตัวเลขและ ตัวหนังสือ พิมพ์และ คัดเวียน หนังสือ เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

การประเมินครั้งที่ ๑ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบงานสารบรรณ หรือ ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การประเมินครั้งที่ ๒ ๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้ ๒. การบริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความ
ถูกต้อง ชอบธรรม และ จริยธรรม
๕. การคิดวิเคราะห์


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร สวพ.2  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ (สวพ.๒) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

สวพ.2 สวพ.2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ (สวพ.๒) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 16 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิชาการเกษตร สวพ.2

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สวพ.2)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร สวพ.2  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ (สวพ.๒) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

สวพ.2 สวพ.2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ (สวพ.๒) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 16 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิชาการเกษตร สวพ.2

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
9 ธันวาคม 2022
End:
16 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17934/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com