Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 22 พ.ย. -29 พ.ย. 2565

22 พฤศจิกายน 2022 - 29 พฤศจิกายน 2022

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 22 พ.ย. -29 พ.ย. 2565

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17868/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (ท่าอากาศยานอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ย. – 29 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน

ด้วย ทำอากาศยานอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ฉะนั้น อาค์ยอำนาจตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๓๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจในการ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จำนวน ๑ อัตรา โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

–    ดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี พัสดุ นิติกรรม สัญญา
–    ประมวลผลข้อมูลทางต้านการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยาน
–    จัดทำข้อมูล สถิติ และรายงานต่างๆ
–    ปฏิบัติหน้าที่ตามทั่โด้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    พรบ. การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๕๒ และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
–    ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้โขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ปัจจุบัน
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพานิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา
–    ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
–    ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามบิน
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการบริหารงานทั่วไป
๒. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการ สัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน หน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้ง สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


วิธีการสมัครงาน กรมท่าอากาศยาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ 

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 – 29 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมท่าอากาศยาน

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (ท่าอากาศยานอุบลราชธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน กรมท่าอากาศยาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ 

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 – 29 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมท่าอากาศยาน

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
22 พฤศจิกายน 2022
End:
29 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17868/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com