Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ย. -15 ธ.ค. 2565 รวม 12 อัตรา,

23 พฤศจิกายน 2022 - 15 ธันวาคม 2022

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ย. -15 ธ.ค. 2565 รวม 12 อัตรา,

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/17782/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติกงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราขการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนล่งปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ด้วยกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนล่งปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๕๓ แห,งพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติกงาน

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

(๑) ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
(๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติกงาน

(๑) ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
(๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านขนส่ง เกี่ยวกับการตรวจการขนส่งทางบกให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวชอง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน นอกจากนี้ต้องมีการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและต้องทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งอาจซะเป็นงานที่มีความยุ่งยาก เสี่ยงภัย และอันตราย และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทซึ่ตามที่กำหนด
ด้านการปฏิบัติการ
(๑) พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการขนล่ง การขอใบอนุญาต เป็นผู้ประจำรถ และใบอนุญาตขับรถ รวมทั่งการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนล่ง ตามที่ กฎหมายกำหนด
(๒) พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ การรับชำระภาษีรถ การโอนรถ การย้ายรถ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ รวมทั่งการดำเนินการทางทะเบียนรถเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด
(๓) ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน และช่วยดำเนินการเปรยบเทียบปรับผู้กระทำ ความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่าง ๆ
(๔) ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง การใช้สถานขนล่งทางบกหรือทางนํ้า เพื่อกำกับดูแล การขนส่งให้เป็น ระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(๕) ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนล่งให้เป็นไปตามกฎหมายอนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ
ต้านการบริการ
(๑)ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวช้อง เพื่อความเช้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือ ขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
(๓) ตอบบีญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหนัาที่ เพื่อเสริมสร้างความเช้าใจในการปฏิบัติงาน แก่ผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการขนล่ง
(๔) สอน อบรม และทดสอบเกี่ยวกับการซับขี่รถยนต์แก่นักเรียนการขนส่ง หรือผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือผู้ประจำรถ เพื่อเพื่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่
(๕) ส่งเสริมสวัสดีภาพการขนส่ง พิจารณาชัดหา และบริการการขนส่งสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทาง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติกงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการทีชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (๒) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีชองหน่วยงาน (๓) ตรวจสอบและลูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน (๔) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาหน่วยงาน ราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
(๒) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงาน

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

๑.๓.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ดังต่อไปนี้
๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ค. ๒๕๕๑
๒) พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
๓) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ก็. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม
๕) พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๖) พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ก็. ๒๕๖๐
๘) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๙) กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก
๑๐) ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร
๓.๓.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประเมินบุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ โดยวิธีการทดสอบ
สมรรถภาพของร่างกาย และวิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้
(๑) การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบสมรรถภาพของร่างกายด้วยความแข็งแรงของร่างกาย ความคล่องตัว ความเร็ว
ความอดทน โดยให้ผู้สมัครสอบวิ่งเป็นระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยคะแนนที่ได้จะให้ ลดหลั่นกันลงมาตามสำดับ ทั้งนี้ คะแนนที่ได้รับขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้สมัครสอบวิ่งทำเวลาได้ ดังนี้
ขาย
ผู้เข้าสอบวิ่งทำเวลาได้ไม่เกิน ๔ นาทื ๒๐ วินาที
ผู้เข้าสอบวิ่งทำเวลาได้โม่เกิน ๕ นาที
ผู้เข้าสอบวิ่งทำเวลาได้ไม่เกิน ๕ นาที ๔๐ วินาที
ผู้เข้าสอบวิ่งทำเวลาได้โม่เกิน ๖ นาที ๒๐ วินาที
ผู้เข้าสอบวิ่งทำเวลาได้โม่เกิน ๗ นาที
ผู้เข้าสอบวิ่งทำเวลาได้เกิน ๗ นาที
หรือวิ่งไม่ถึง ๑,๐๐๐ เมตร ตามระยะทางที่กำหนด
หญิง
ผู้เข้าสอบวิ่งทำเวลาได้โม่เกิน ๕ นาที ๒๐ วินาที
ผู้เข้าสอบวิ่งทำเวลาได้ไม่เกิน ๖ นาที
ผู้เข้าสอบวิ่งทำเวลาได้ไม่เกิน ๖ นาที ๔๐ วินาที
ผู้เข้าสอบวิ่งทำเวลาได้ไม่เกิน ๗ นาที ๒๐ วินาที
ผู้เข้าสอบวิ่งทำเวลาได้ไม่เกิน ๘ นาที
ผู้เข้าสอบวิ่งทำเวลาได้เกิน ๘ นาที
หรือวิ่งไม่ถึง ๑,๐๐๐ เมตร ตามระยะทางที่กำหนด

(๒) การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนคัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใข้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความร้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ฟวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรคํปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้นรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น ของตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบแช่งข้นเพื่อวัดความIความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบ ผ่านการการสอบแช่งข้นเพี่อวัดความร้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งแล้ว ซึงจะมีสิทธิเช้าสอบแช่งข้น เพื่อวัดความเหมาะสมกับดำแหน่ง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติกงาน

หลักสูตรและวิธีการสอบแช่งชัน แบ่งออกเป็น ๒ ภาค ดังนี้
๒.๓.๑ การสอบแช่งข้นเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้คังต่อไปนี้
๑) ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น
๒) ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ๓) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๔) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังชองรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
๗) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกั1ขเพิ่มเดิม
๘) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒.๓.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยทดสอบ ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้ วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อม ความศึดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบ ผ่านการการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งแล้ว ซึงจะมีสิทธิเช้าสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการขนส่งทางบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางบก

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติกงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการขนส่งทางบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางบก

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
23 พฤศจิกายน 2022
End:
15 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17782/

Venue

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com