Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 พ.ย. 2565

19 พฤศจิกายน 2022 - 25 พฤศจิกายน 2022

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-25 พ.ย. 2565

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17882/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย (ท่าอากาศยานเลย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประขาสัมพันธ์) ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเลย สังกัดกรมท่าอากาศยาน

ด้วย ท่าอากาศยานเลย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเลย สังกัดกรมท่าอากาศยาน ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๖๕๕๕ และคำสั่ง กรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๓๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนล่ง (ด้านประขาสัมพันธ์) ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเลย สังกัดกรมท่าอากาศยาน จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

ได้รับวุฒิประกาศณียบัตรวาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

– ดำเนินการให้บริการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่อากาศยานและบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ
– ดำเนินการด้านการจัดหาข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของอากาศยาน ผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของท่าอากาศยาน
– จัดทำรายงาน และสถิติที่เกี่ยวข้อง
– ช่วยอำนวยการ พิธีการต่าง ๆในการจัดประชุม สัมมนา ณ ท่าอากาศยาน การใช้ห้องประชุม ห้องรับรอง อาคารสถานที่
– ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) – ความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์ และเหตุการณ์สำคัญปัจจุบันที่เกิดขึ้นของไทยและของโลก รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน – พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 – ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราการต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง 2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 2.1 การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานเลย

ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานเลย ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 – 25 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมท่าอากาศยาน

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย (ท่าอากาศยานเลย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานเลย

ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานเลย ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 – 25 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมท่าอากาศยาน

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
19 พฤศจิกายน 2022
End:
25 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17882/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com