Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-6 ธ.ค. 2565

19 พฤศจิกายน 2022 - 6 ธันวาคม 2022

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-6 ธ.ค. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/17881/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดช้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาช้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจการเงินนอกระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และให้เกิดผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
(3) ศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและการดำเนินคดี
(4) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ ข้อกฎหมาย และคำพิพากษาฎีกา เพื่อประกอบการพิจารณา
ในการเสนอความเห็นเบื้องต้น
(5) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์
ในการดำเนินงานทางกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(6) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
ที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดำเนินงาน
(7) เผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ พร้อมจัดทำสื่อประกอบการเผยแพร่แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นิติกร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (1) กฎหมายทั่วไป ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (2) พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 และประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง (3) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายล้มละลาย 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 6 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 6 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
19 พฤศจิกายน 2022
End:
6 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17881/

Venue

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com