Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564

1 ธันวาคม 2021 - 9 ธันวาคม 2021

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ด้วย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรและ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานที, ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไช การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับหนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรร คนพิการเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (ท่าอากาศยานอุบลราชธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครงนี้
๕.๑ กรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี หรือดาวโหลดแบบฟอร์มตามแนบท้ายประกาศรับสมัคร ฯ
๕.๒ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบล้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 9 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 ธันวาคม 2021
End:
9 ธันวาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15771/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com