Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 ก.ย. 2565 รวม 18 อัตรา,

4 กันยายน 2022 - 22 กันยายน 2022

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 ก.ย. 2565 รวม 18 อัตรา,

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/17494/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการประมงปฏิบัติการ,นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ก.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครสอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ

ด้วยกรมประมงจะดำเนินการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๖๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐ร/ว๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการสรรหาโดยการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุ่คคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมง ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

1) ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการประมง ทางการประมง ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ ทางประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ทางสัตวศาสตร์ ทางนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ ประมง ทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีววิทยาทางน้ำ ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางพันธุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางจุลชีววิทยา ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีทาง กระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ และ 2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ใน ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า


นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ

1) ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางวิศวกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางผลิตภัณฑ์ประมง ทางผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ ทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางการถนอม ผลิตภัณฑ์เกษตร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางโภชนวิทยา ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยี อาหารทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางพัฒนา ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางระบบอุตสาหกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ทางวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมประมง ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีวเคมี หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางชีวเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ ทางเคมี หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางวิศวกรรมอาหาร และ 2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ใน ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการประมง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลัก้ษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ ด้านการปฏิบัติการ (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในสาขาประมงทุกด้านที่เกี่ยวกับสัตว์นํ้าและแหล่งนํ้าตาม พระราชบัญญัติประมง รวมทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวช้อง เพื่อพัฒนางานและอาชีพประมงให้มีประสิทธิภาพ (๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมง เพื่อกำหนดระบบ และรูปแบบของการผลิตสัตว์นํ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลิตผลที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (๓) สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์นํ้า และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลชายส่ง (๔) ตรวจรับรองกระบวนการผลิตสัตว์นํ้าและตรวจสอบผลผลิตจากการทำการประมง ให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษามาตรฐาน คุณภาพผลผลิต (๔) ดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์และพิ่นฟูทรัพยากรสัตว์นํ้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม (๖) ดำเนินการและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการประมง เพื่อให้งานและ อาชีพการประมงมีความยั่งยืนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (๗)-ควบคุม กำกับคูแล รับคำร้อง ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติประมง รวมทั้งระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้ผู้!ด้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเพื่อความสะดวกในการส่งออกสินคา (๘) สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านงานประมง จัดทำทะเบียนชาวประมง ตลอดจนการ จัดเขตพื้นที่แหล่งนี้า เพื่อการพัฒนาศักยภาพชองเกษตรกรประมงและเพิ่มผลผลิตสัตว์นํ้าในพื้นที่ให้ครอบคลุม อย่างทั่วถึง (๙) สรูปรายงานเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบ แก้ปัญหาด้านประมงเพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้สูงสุด ถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เช้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางแผนโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการ ฟิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ลูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน!นการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานและข้อบังคับที่กำหนด ๑.๒ ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด ๑.๓ ด้านการประสานงาน (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย


  นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการประมง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลัก้ษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ ด้านการปฏิบัติการ (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในสาขาประมงทุกด้านที่เกี่ยวกับสัตว์นํ้าและแหล่งนํ้าตาม พระราชบัญญัติประมง รวมทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวช้อง เพื่อพัฒนางานและอาชีพประมงให้มีประสิทธิภาพ (๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมง เพื่อกำหนดระบบ และรูปแบบของการผลิตสัตว์นํ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลิตผลที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (๓) สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์นํ้า และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลชายส่ง (๔) ตรวจรับรองกระบวนการผลิตสัตว์นํ้าและตรวจสอบผลผลิตจากการทำการประมง ให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษามาตรฐาน คุณภาพผลผลิต (๔) ดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์และพิ่นฟูทรัพยากรสัตว์นํ้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม (๖) ดำเนินการและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการประมง เพื่อให้งานและ อาชีพการประมงมีความยั่งยืนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (๗)-ควบคุม กำกับคูแล รับคำร้อง ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติประมง รวมทั้งระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้ผู้!ด้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเพื่อความสะดวกในการส่งออกสินคา (๘) สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านงานประมง จัดทำทะเบียนชาวประมง ตลอดจนการ จัดเขตพื้นที่แหล่งนี้า เพื่อการพัฒนาศักยภาพชองเกษตรกรประมงและเพิ่มผลผลิตสัตว์นํ้าในพื้นที่ให้ครอบคลุม อย่างทั่วถึง (๙) สรูปรายงานเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบ แก้ปัญหาด้านประมงเพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้สูงสุด ถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เช้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางแผนโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการ ฟิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ลูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน!นการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานและข้อบังคับที่กำหนด ๑.๒ ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด ๑.๓ ด้านการประสานงาน (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดุความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

  ๓.๑ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใชัเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน คังนี้
  (๑) ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และโรคสัตว์นํ้า
  (๒) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
  (๓) ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
  (๔) ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๔๕๘ และที่แกั1ขเพิ่มเดิม
  ๓.๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
  การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ สัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
  ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งก่อน เมื่อสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งแล้ว และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบฯ .จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง


  นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ

  ๓.๑ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ดัง นี้    
  (๑) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภค
  (๒) ความรู้เกี่ยวกัปการผลิตภัณฑ์อาหาร
  (๓) ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
  (๔) ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะสถานแปรรูปสัตว์นํ้า
  (๔) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร
  -พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๔๔๘ และที่แกไขเพิ่มเดิม
  -พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๔๒๒ และที่แกัโขเพิ่มเดิม
  ๓.๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
  การ้สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ สัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเช้าภับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมชองผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
  ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งก่อน เมื่อสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามปรฺะกาครับสมัครสอบฯ จึงจะมีสิทธิเช้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมประมง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมประมง

  ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

  ตำแหน่ง: นักวิชาการประมงปฏิบัติการ,นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
  อัตราว่าง: 18
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมประมง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมประมง

  ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

  Facebook Comments

  Details

  Start:
  4 กันยายน 2022
  End:
  22 กันยายน 2022
  Event Tags:
  ,
  Website:
  https://ehenx.com/17494/

  Venue

  กรมประมง
  กรมประมง Thailand + Google Map
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com