Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -12 ต.ค. 2565

3 ตุลาคม 2022 - 12 ตุลาคม 2022

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -12 ต.ค. 2565

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ลิงค์: https://ehenx.com/17608/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการประมง,เจ้าพนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 12 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัด กรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติราขการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการประมง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานประมง

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการประมง

ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง หรือทางประมง หรือทางการจัดการประมง หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางชีววิทยา หรือทางชีววิทยาการประมง หรือทางชีววิทยาประมง หรือทางเทคโนโลยีการประมง หรือทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ หรือทางวิทยาศาสตร์การประมงหรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือทางสัตวศาสตร์ หรือทางนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง หรือทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา หรือทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หรือทางชีวเคมี หรือทางชีววิทยา หรือทางชีววิทยาทั่วไป หรือทางชีววิทยาทางน้ำ หรือทางชีววิทยาประยุกต์ หรือทางเทคโนโลยีทางทะเล หรือทางพันธุศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวาริชศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือทางเทคโนโลยีทางทะเล หรือทางเคมี หรือทางเคมีชีวภาพ หรือทางเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ หรือทางเคมีวิศวกรรมหรือทางเคมีอุตสาหกรรม หรือทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง หรือทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำและ


เจ้าพนักงานประมง

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี จากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นักวิชาการประมง

  ปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในสาขาประมงทุกด้านที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำและแผล่งน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางานและอาชีพประมงให้มีประสิทธิภาพ และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมง เพื่อกำหนดระบบและรูปแบบของการผลิตสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยง สำรวจ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลชายฝั่ง ตรวจรับรองกระบวนการผลิตสัตว์น้ำ และตรวจสอบผลผลิตจากการทำการประมงให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพผลผลิตดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนควบคู่กับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการประมง เพื่อให้งานและอาชีพการประมงมีความยั่งยืนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ควบคุม กำกับดูแล รับคำร้องออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติประมงรวมทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ได้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและเพื่อความสะดวกในการส่งออกสินค้า สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านงานประมง จัดทำทะเบียนชาวประมง ตลอดจนการจัดเขตพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรประมง และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง สรุปรายงานเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และตรวจสอบแก้ปัญหาด้านประมงเพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้สูงสุด ถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


  เจ้าพนักงานประมง

  ปฏิบัติงานด้านประมง งานศึกษาทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการประมง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยน์ การสำรวจ ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จัดทำทะเบียนจับสัตว์น้ำและทะเบียนอื่นๆ เกี่ยวกับการประมง เพื่อควบคุมให้การดำเนนิการต่างๆ เป็นไปตามประกาศและกฎระเบียบของทางราชการ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบการประมงเพื่อประกอบการวางแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน ดูแลการประกอบการประมงของผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานและไม่ทำลายสมดุลของสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานอืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  นักวิชาการประมง

  ๑. ความรู้ด้านการประมงทะเล ๒. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทางการประมง ๓. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบด้านการประมง ๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๑. ความรู้ (๔๐ คะแนน) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ทักษะ และความรู้ ที่อาจใข้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. มนุษยสัมพันธ์ (๒๐ คะแนน) ความมิ!มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรับ ผิดขอบ อดทน เสียสละ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี ๓. ความคิดริเริ่ม (๒๐ คะแนน) มีความคิดวิเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์บีญญา ปฏิภาณไหวพริบ ความคล่องแคล่ว ว่องไวในการตอบปิญหา แก้บีญหาและแสดงความคิดเห็นใบเรื่องต่าง ๆ ๔. ทัศนคติและแรงจูงใจ (๖๐ คะแนน) ทัศนคติและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตีอรือรัน อุดมคติ จริยธรรม และคุณธรรม แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ หรือแผนงานของทางราชการ


  เจ้าพนักงานประมง

  ๑. ความรู้เบื้องต้นด้านการประมงทะเล ๒. ความรู้เบี้องต้นด้านสิงแวดล้อมทางการประมง ๓. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบด้านการประมง ๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  ๑. ความรู้ (๔๐ คะแนน) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ทักษะ และความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. มนุษยสัมพันธ์ (๒๐ คะแนน) ความมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรับ ผิดชอบ อดทน เสียสละ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี ๓. ความคิดริเริ่ม (๒๐ คะแนน) มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ ความคล่องแคล่ว ว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ๔. ทัศนคติและแรงจูงใจ (๒๐ คะแนน) ทัศนคติและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระดีอรือร้น อุดมคติ จริยธรรม และคุณธรรม แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ หรือแผนงานของทางราชการ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล อาคาร ปลอดประสพ ชั้น๖กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 12 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

  ประกาศรับสมัคร file 1

  ตำแหน่ง: นักวิชาการประมง,เจ้าพนักงานประมง
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล)
  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล อาคาร ปลอดประสพ ชั้น๖กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 12 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

  ประกาศรับสมัคร file 1

  Facebook Comments

  Details

  Start:
  3 ตุลาคม 2022
  End:
  12 ตุลาคม 2022
  Event Tags:
  ,
  Website:
  https://ehenx.com/17608/

  Venue

  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กระบี่ Thailand + Google Map
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com