Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -7 ต.ค. 2565

3 ตุลาคม 2022 - 7 ตุลาคม 2022

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -7 ต.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17609/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 7 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการชัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนึยบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ของหน่วยงานที่ค่อนข้างยาก โดย
ปฏิบติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง เช่น
๑) จัดทำฎีกา ใบนำส่ง ตรวจสอบหลักฐาน และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
๒) จัดทำบัญชีทั่วไป และบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบประมาณของราชการ
๓) จัดทำและควบคุมบัญชีพัสดุ
๔) จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี
๔) การพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ ระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี
๖) ร่างบันทึกและแจ้งทำหนังสือโต้ตอบ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
๗) การบันทึก ตรวจสอบ และส่งข้อมูลต่างๆ ในระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส์ (ดณเร)
๘) ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนระบบ ธค/เ5 เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
๙) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่
๑๐) ปฏิบ้ติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑) มีความรู้ในวิชาด้านการเงินและบัญชีแก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสหกรณ์
๓) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ในการปฏิน้ติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
๔) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๔) มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
๖) มีความสามารถในการศึกษา
หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๗) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือ จำเป็นกับงานที่จะปฏิน้ติ เช่น ปฏิบ้ติงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ้ บริการที่ดี การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และ ความร่วมแรงร่วมใจ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 7 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 7 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
3 ตุลาคม 2022
End:
7 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17609/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com