Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กรมประมง ศูยน์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ต.ค. -3 พ.ย. 2565

21 ตุลาคม 2022 - 3 พฤศจิกายน 2022

กรมประมง ศูยน์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ต.ค. -3 พ.ย. 2565

กรมประมง ศูยน์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

ลิงค์: https://ehenx.com/17684/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (ศูยน์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ต.ค. – 3 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๘ (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์นั้า และปัจจัยการผลิต ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ ก้นยายน ๖๕๕เอ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจ ตำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ภ.พ. รับรอง ไนสาขาวิขาการบัญชี

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี ให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรวบรวมรายละเอียดการชัดทำงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตรวจสอบและ ดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ไนการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  ๑. ความรู้ทางด้านการเงิน บัญชี พัสดุ สารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์นํ้า และปัจจัยการผลิต ๓. ความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต ๔. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  ๑. ความรู้ (๔๐ คะแนน) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวขาญ ความชำนาญ ทักษะ และความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหนัาที่ ๒. มนุษยสัมพันธ์ (๒๐ คะแนน) ความมีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความรับ ผิดขอบ อดทน เสิยสละ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี ๓. ความคิดริเริ่ม (๒๐ คะแนน) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ ความคล่องแคล่ว ว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ๔. ทัศนคติและแรงจูงใจ (๒๐ คะแนน) ทัศนคติและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตีอรือร้น อุดมคติ จริยธรรม และคุณธรรม แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ หรือแผนงานของทางราชการ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง ศูยน์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

  ศูยน์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) ศูยน์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) เลขที่ ๑0 หมู่ที่ ๘ ถนนติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 – 3 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมประมง ศูยน์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

  ประกาศรับสมัคร file 1

  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ระดับการศึกษา: ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 13,800-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: สงขลา (ศูยน์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา))
  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง ศูยน์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

  ศูยน์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) ศูยน์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) เลขที่ ๑0 หมู่ที่ ๘ ถนนติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 – 3 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมประมง ศูยน์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

  ประกาศรับสมัคร file 1

  Facebook Comments

  Details

  Start:
  21 ตุลาคม 2022
  End:
  3 พฤศจิกายน 2022
  Event Tags:
  ,
  Website:
  https://ehenx.com/17684/
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com