Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ 20 ต.ค. -10 พ.ย. 2565 รวม 34 อัตรา,

20 ตุลาคม 2022 - 10 พฤศจิกายน 2022

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ 20 ต.ค. -10 พ.ย. 2565 รวม 34 อัตรา,

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://ehenx.com/17711/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานศุลกากร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ต.ค. – 10 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศุลกากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร

ด้วยกรมศุลกากรประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร อาศัยอำนาจ ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการ แทนอธิบดีกรมศุลกากร ข้อ ๗ และคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจ ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ข้อ ๒ และ ๒.๔ (๒) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียด การรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างโยธา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานศุลกากร

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาขาวิชานิติศาสตร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์


นายช่างโยธา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาโยธา
– สาขาวิชาสำรวจ
– สาขาวิชาการก่อสร้าง


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
– สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง
– สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ


เจ้าพนักงานศุลกากร

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาพณิชยการ
– สาขาวิชาเครื่องกล
– สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
– สาขาวิชาโลหะการ
– สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

๑. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหา กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็น ข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณา ถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
๓. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็น ในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องการบริหารราชการ และการดำเนินคดี ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานระดับปริญญา ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ ศึกษาการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง การตรวจสอบความถูกต้อง ของผู้ลงบัญชีประเภทต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา


นักวิชาการพัสดุ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุเพื่อกำหนด มาตรฐานและคุณภาพ ร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
๒. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา


นายช่างโยธา

๑    . สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
๒    . ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓    . ถอดแบบเพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง
๔    . ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้าง ตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๕    . รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
๖    . ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฟิกอบรม และการแสดง นิทรรศการต่าง ๆ
๒. ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉาย ภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่าง ๆ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฟิกอบรมต่าง ๆ
๓. เก็บรักษาซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
๔. ติดตามและรวบรวมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไบใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา


เจ้าพนักงานธุรการ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
๒. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ของทางราชการ
๓. รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม และจดบันทึก รายงานการประชุม
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา


เจ้าพนักงานศุลกากร

๑. ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การบรรทุกและขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร และการป้องกัน ปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร
๒. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

วิชาที่สอบ

นิติกร

ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ใช้เวลาสอบ ๒ชั่วโมง ประกอบด้วย
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ และการฟ้นพ่กิจการ
–    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
–    ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร
–    ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ


นักวิชาการเงินและบัญชี

ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ใช้เวลาสอบ ๒ชั่วโมง ประกอบด้วย
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
–    ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องด้น
–    พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
–    พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินล่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
–    ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร
–    ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ


นักวิชาการพัสดุ

ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ใช้เวลาสอบ ๒ชั่วโมง ประกอบด้วย
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
–    ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร
– ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ


นายช่างโยธา

ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ใช้เวลาสอบ ๒ชั้วโมง ประกอบด้วย
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
–    ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้าง การเขียนแบบ และการอ่านแบบ งานก่อสร้าง
–    ความรู้ความสามารถทางด้านการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCAD
–    ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง
–    ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเดิมรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
–    ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร
– ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ใช้เวลาสอบ ๒ชั้วโมง ประกอบด้วย
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
–    ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพ กล้องถ่ายรูป กล้องบันทึกวิดิโอ เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง ไมโครโฟน ลำโพง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นด้น
–    ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร


เจ้าพนักงานธุรการ

ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ใช้เวลาสอบ ๒ชั่วโมง ประกอบด้วย
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐
–    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ และที่แก็ไข เพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และ ที่แก็ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔ และ ที่แก็ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔
–    การเขียนหนังสือราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร


เจ้าพนักงานศุลกากร

ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ใช้เวลาสอบ ๒ชั่วโมง ประกอบด้วย
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๐
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
–    ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
–    ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
–    ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศุลกากร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 10 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมศุลกากร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานศุลกากร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศุลกากร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 10 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมศุลกากร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
20 ตุลาคม 2022
End:
10 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17711/

Venue

กรมศุลกากร
กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com