Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 พ.ย. -23 พ.ย. 2563

11 พฤศจิกายน 2020 - 23 พฤศจิกายน 2020

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 พ.ย. -23 พ.ย. 2563

กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ฉะนั้น อาศัยอำนาจดามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลึอกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัดรากัาลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัดเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และค์าสั่งกรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติ ราชการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานผู้ช่วยประมง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

ตำแหน่ง: พนักงานผู้ช่วยประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (ศูนย์วัจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถฃอและยื่นใบสมัครพร้อมลื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วัจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ศูนย์วัจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เลขที่ ๗๙/๑ ถนนวเชึยรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมึองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 23 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074312595

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
11 พฤศจิกายน 2020
End:
23 พฤศจิกายน 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/11759/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com