Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ต.ค. -7 พ.ย. 2565 รวม 35 อัตรา,

17 ตุลาคม 2022 - 7 พฤศจิกายน 2022

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ต.ค. -7 พ.ย. 2565 รวม 35 อัตรา,

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17694/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 7 พ.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์

ด้วยกรมปศุสัตว์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว 


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว 


เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัตวรักษ์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
– ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด
(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
(3) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน
(4) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
– ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน 


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– ด้านการปฏิบัติงาน
(1) ปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล งานบริการทั่วไป เช่น การรับ – ส่ง หนังสือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมทะเบียนหนังสือเข้าออก ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ การเก็บและค้นหาเอกสารต่าง ๆ
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
(3) จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) จัดทำทะเบียนเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการค้นหาและนำไปใช้ รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านสัตวบาล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจ เก็บตัวอย่าง บันทึก เก็บรวบรวมและตรวจสอบ ข้อมูลปศุสัตว์และข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผนดานการปศุสัตว
(2) ดำเนินงานด้านเลี้ยงสัตว์ ด้านอาหารสัตว์ ด้านพืชอาหารสัตว์ ด้านการจัดการและ ด้านการผสมเทียม รวมทั้งปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
(3) ให้คำแนะนำปฏิบัติการด้านปศุสัตว์เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร เพื่อให้การเลี้ยงสัตว์ มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตด้านปศุสัตว์
(4) ช่วยเหลือและสนับสนุนงานวิจัยด้านปศุสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการปศุสัตว์
(5) ส่งเสริมงานด้านปศุสัตว์และให้บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์
(6) ส่งเสริมด้านปฏิบัติการปศุสัตว์อินทรีย์และการใช้พืชสมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้สินค้า มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
– ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานด้านปศุสัตว์ที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอด ความรู้ ความชำนาญ แก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานกับกลุ่ม หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในระดับปฏิบัติงาน
เพื่อสร้างความร่วมมือในงานปศุสัตว์และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
ของหน่วยงาน 

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (20 คะแนน)
(2) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
(20 คะแนน)
(3) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (50 คะแนน)
(4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (50 คะแนน)
(5) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (20 คะแนน)
(6) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (20 คะแนน)
(7) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (20 คะแนน) 


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 (50 คะแนน)
(2) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (20 คะแนน)
(3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (20 คะแนน)
(4) ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (50 คะแนน)
(5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (30 คะแนน)
(6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(30 คะแนน) 


เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1. การบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์ (150 คะแนน)
1.1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการผลิตพันธุ์ (60 คะแนน)
– ชนิดและพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ
– หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
– การจัดการโรงเรือน อุปกรณ์ และการวางแผนผังฟาร์ม
1.2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาหารสัตว์ (60 คะแนน)
– ชนิดและประเภทของอาหารสัตว์ (อาหารข้น อาหารหยาบ และพืชอาหารสัตว์)
– การนำวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรมาใช้เป็นอาหารสัตว์
– การคำนวณสูตรอาหารสัตว์
– ความรู้เกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์
1.3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลสัตว์ (30 คะแนน)
– หลักการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์
– โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญในประเทศไทย
2. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (50 คะแนน)
– หลักและวิธีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
– เทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมปศุสัตว์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. – 7 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมปศุสัตว์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมปศุสัตว์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. – 7 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมปศุสัตว์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
17 ตุลาคม 2022
End:
7 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17694/

Venue

กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ กรุงเทพ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com