Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2565

30 พฤศจิกายน 2022 - 23 ธันวาคม 2022

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2565

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17932/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการธนาคาร และสาขาวิชา
การตลาด
๒. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์แผนงานงบประมาณ
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Microsoft office, Internet, SPSS หรือ Microsoft Project
๔. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการกำหนด เป้าหมายตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และผลผลิต
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ และด้านแผนงาน
๓. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลในการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
๔. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ
๕. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ความรู้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และ
การติดตามประเมินผล
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๒.๑ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น
Internet, spss หรือ Microsoft Project
๒.๒ การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ
๒.๓ การวิเคราะห์คำของบประมาณ
๒.๔ การติดตามประเมินผล
๓. ศุณสมบัติส่วนบุคคล    
๓.๑ ความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ
๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ ความคิดเชิงวิเคราะห์
๓.๔ การแก่ไขปัญหาและการตัดสินใจ
๓.๕ การประสานสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมปศุสัตว์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมปศุสัตว์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
30 พฤศจิกายน 2022
End:
23 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17932/

Venue

กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ กรุงเทพ Thailand + Google Map

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2565

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17932/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

(เพิ่มเติม…)
Facebook Comments

Details

Start:
30 พฤศจิกายน 2022
End:
23 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17932/

Venue

กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ กรุงเทพ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com