Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ก.ย. -23 ก.ย. 2565

19 กันยายน 2022 - 23 กันยายน 2022

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ก.ย. -23 ก.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17514/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง,เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ (สวพ.๒))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ก.ย. – 23 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพพ้กงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก (สวพ.๒) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก (สวพ.๒) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


เจ้าหน้าที่การเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.๖)


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประจำห้องทดลอง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดลองใน ห้องปฏิบัติการ และงานภาคสนาม จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี เมล็ดพันธุ และตัวอย่างที่ ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับ
มอบหมาย


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ช่วยนักวิชาการปฏิบัติงาน ด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฎหมายที่ กรมรับผิดชอบ การบริการ วิชาการ การผลิตพันธุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานประจำห้องทดลอง

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ทดสอบความรู้พื้นฐาน ด้านเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์ ๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือ เครื่องใช้ สารเคมี ที่ใช้ในห้องทดลอง ภาคสนาม ๓. ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒ ๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้ ๒. การบริการที่ดี
๓. ความสามารถในการใช้ เครื่องมือ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม


เจ้าหน้าที่การเกษตร

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การเกษตร
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ
๓. ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธ
๒. การบริการที่ดี
๓. การทำงานเป็นทีม
๔. การคิดวิเคราะห์
๕. การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม และจริยธรรม


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ (สวพ.๒) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ (สวพ.๒) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 – 23 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิชาการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง,เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ (สวพ.๒))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ (สวพ.๒) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๒ (สวพ.๒) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 – 23 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิชาการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
19 กันยายน 2022
End:
23 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17514/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เชียงใหม่ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com