Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ก.ย. -15 ต.ค. 2565

19 กันยายน 2022 - 15 ตุลาคม 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ก.ย. -15 ต.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/17535/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-17,690
อัตราว่าง: 1,103
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ก.ย. – 15 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศอ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพึ่อบรรจุและแต่งตั้งเช้ารับราชการเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำแหปงครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเน้นการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาลัยอำนาจตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไชเพื่มเดิม ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามนัยหนังลือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน๒๕๕๗ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย

อัตราว่าง : 1103 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050-17690 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

(๑) มีคุณๅฒไม่ตั้ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ให้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันรับสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท้ายในกลุ่มวิชา/ทาง ที่เปิดรับสมัคร ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๑
(๒) กลุ่มวิชาสามัญ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่มีได้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 10 กลุ่มวิชา (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1(1)) ภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ายผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวน 2 ฉบับ เพื่อประกอบการสมัครสอบ ได้แก่ ๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ๒) ใบอนุญตปฏิบัติการสอน และจะต้องได้รับอากรอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่เปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (ตามเกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 4)
(3) กลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนหรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จำนวน 52 กลุ่มวิชา (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 (2)) ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้ังเป็นข้าราชการคูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
๒.๔. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากร อิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบรืการ ครูอัตราจ้างหรอลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ในสถานศึกษาสังกัดดำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัคร คัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกำหนด
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฎ๊บัตการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับจุฒปรืญญาตรื ใดยผู้มีอำนาจอนุมัตให้สำเร็จการศึกษาแล้ว
“เงินรายได้ชองสถานศึกษา หมายความว่า เงินบรืจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบรืการ ค่าตอบแทนจากการให้บรืการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินชองสถานศึกษา โดยมีการนำเข้าระบบบัญชี ชองสถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนด หรือเงินรายได้อื่น ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น’’

ประเภทวิชา สามัญ            
    101    ภาษาไทย    ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาและวรรณคดีไทยAทยศึกษา/ภาษาไทยและการสื่อสาร/ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร/ภาษาศาสตร์/ภาษาไทยธุรกิจ/ภาษาไทยศึกษา/วิธีสอนภาษาไทย/ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ/การศึกษา(ภาษาไทย)/ภาษาศาสตร์ภาษาไทย/ภาษาและวัฒนธรรมไทย/ ภาษาไทยและภาษาตะวันออก/ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ/ การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
2    102    ภาษาอังกฤษ    ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)/ วรรณคดีอังกฤษ/ภาษาอังกฤษชั้นสูง/ภาษาอังกฤษศึกษา/วิธีสอนภาษาอังกฤษ/ วรรณคดีภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ/ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ/ภาษาอังกฤษและการแปล/ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว/ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาดี/ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ/การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ/ การสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3    103    สังคม    ลังคมศึกษา/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/สหวิทยาการสังคมศาสตร์/ประว้ตศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ภูมิศาสตร์/มัธยมศึกษา(มบุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)/ปรัชญา/โบราณคดี/ สังคมวิทยา/การปกครอง/มาบุษยวิทยาA ทยคดีศึกษา/วัฒนธรรมศึกษา/การสอนภูมิศาสตร์/ พัฒนามบุษย์และสังคม/ประวิดศาสตร์ตะวันตก/การสอนประวัคศาสตร์/ภูมิศาสตร์-มัธยมศึกษา/ สังคมศาสตร์การพัฒนา/ประวัตศาสตร์ตะวันออก/การเมีองและการปกครอง/ สังคมวิทยาและมบุษยวิทยา/ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม/มบุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา/การสอนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
4    104    คณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์/สถิดิและการวิวัย/การศึกษาคณิตศาสตร์/มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์/ การสอนคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/สถิต/สถิดิประยุกต์/สถิตศาสตร์/คณิตศาสตร์สถิดี/ สถิตคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ศึกษา/คณิตศาสตร์-ชีวะ/คณิตศาสตร์-เคมี/คณิตศาสตร์-พิสิกส/ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ/คณิตศาสตร์และเศรษฐมิต/คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์/ คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร/การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา/ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์/คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
5    105    พลศึกษา    พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกิหา/การฝึกและการจัดการกีฬา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขศึกษา/วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย/วิทยาศาสตร์กีฬาและการออกกกำลังกาย/พลานามัย/การสอนพลศึกษา/สุขศึกษา-พลศึกษา/ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา/การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬาและการเป็นผู้ฝึกกีฬาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและพลศึกษา

6    106    วิทยาศาสตร์ทั่วไป    วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ตั้วไป)/การสอนวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ศึกษา/ มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม/วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป    16
7    107    เคมี    วิทยาศาสตร์ (เคมี)/การสอนเคมี/เคมีประยุกต์/เคมีชีวภาพ/เคมีสิงแวดล้อม/เคมี/เคมีทั่วไป/ เคมีวิเคราะห/การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา/เคมีศึกษา/เคมีเทคนิค/เคมี – ชีววิทยา/ชีวเคมี/ อนทรีย์เคมี/วิศวกรรมเคมี/เทคในไลยทางกระบวนการเคมี – ฟิสิกส์    1
8    108    ชีววิทยา    วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)/จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีววิทยา/ชีววิทยาประยุกต์/ชีวเคมี/ ชีววิทยา/การสอนชีววิทยา/การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา/วิทยาศาสตร์ชีววิทยา/ ชีววิทยาทั่วไป/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ/วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาห/ การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพ    4
9    109    ฟิสิกส์    วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) /การสอนฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์/ฟิสิกส์/การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์-เครี่องมีอ/ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์/ ฟิสิกส์ประยุกต์ไนอุตสาหกรรม 
10    110    กฎหมาย     นิติศาสตร์

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม            
    201    ช่างยนต์    เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องลับกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/ อุตสาหกรรมศลป็(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตุสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมชนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล/วิศวกรรมเครื่องกลและหลังงาน
2    202    ช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต    เชียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป็(เชียนแบบ)/เครื่องมึอกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/ วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหการเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตุสาหกาว(การจัดการผลิต)/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องมือกล)/อุตสาหกรรมศิลป็(ช่างกลโรงงาน)/ อุตสาหกรรมศิลป็(การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป้(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/ วิศวกรรมอุดสาหการ(ออกแบบกาวผลิต)/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยีแม่พิมพ์/ เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมชนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
3    203    ช่างเชื่อมโลหะ    เทคนิคโลหะ/โลหะกาว/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตุสาหกาว(โลหะ)/ วิศวกรรมอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/ อุตสาหกรรมศิลป็(ช่างเชื่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอุตสาหกรรม)/ เทคโนโลยีอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม/เทคโนโลยีการเชื่อม
4    205    ช่างต่อเรือ    วิศวกรรมเรือ/วิศกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ/วิศวกรรมเครื่องกล(เทคโนโลยีการต่อเรือ)/ วิศวกรรมกาวผลิต(เทคโนโลยีกาวต่อเรือ)/วิศกรรมอุตสาหการ(เทคโนโลยีการต่อเรือ)/ เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
5    206    ช่างโฟฟ้ากำลัง    ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมใฟฟ้า/เทคโนโลยี!ห,ฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป็(ไฟฟ้า)/ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลกาวผลิต/เทคโนโลยี!ฟฟ้า/อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)/!ฟฟ้าอุตสาหกรรม/ วิศวกรวมไฟฟ้าและการศึกษา/ไฟฟ้าและเมคคาทรอนิกส์
6    207    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี โทรคมนาคม    อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรวมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์)/ไฟฟ้าสื่อสาร/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้าสื่อสาร)/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยีโทรคมนาคม

7    211    ช่างก่อสรัางและโยธา    ก่อสรัาง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศิลปั(ก่อสรัาง)/อุตสาหกรรมศิลป็(โยธา)/ เทคโนโลยีก่อสรัาง/เทคโนโลยโยธา/เทคโนโลธอุตสาหกรรม(โยธา}/วิศวกรรมก่อสรัาง/ เทคโนโลยีกาวก่อสรัาง
8    212    ช่างสำรวจ    สำรวจ/วิศวกรรมสำรวจ
9    213    อุตสาหกรรมยาง    เทศโนเโลธยาง/เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์/ปิโตรเคมและวัสดุพอลิเมอร/ การจัดการอุตสาหกรรมยาง
10    214    สถาปัดขกรรม    สถาปัตยกรรม/ภูมิสถาปัตย์/สถาปัตยกรรมภายใน/เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม/
11    215    เทคนิคคอมพิวเตอร์    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/ เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนไลยอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมิเดีย/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/ชอฟต์แวร์และเทคโนโลยี/
12    217    ช่างอากาศยาน    ช่างอากาศยาน/วิศวกรรมอากาศยาน/วิศวกรรมเครื่องกลอากาศยาน
13    218    เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์    เมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/ วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ/วิศวกรรมสมองกลฝืงตัว เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
14    222    ตัวกังและสรถยนต์    วิศวกรรมเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/เทคโนโลยีอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมีอกล/ วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/เทคนิคโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/ช่างเชื่อมโลหะ
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม            
15    301    การบัญชี    การจัดการทั่วโป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/ บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
16    302    การเลขาบุการ    การจัดการทั่วไป(การเลขานุการ)/การบริหารธุรกิจ(การเลขาบุการ)/เลขาบุการ/ ธุรกิจศึกษา(การเลขาบุการ)
17    303    การเงินและการธนาคาร    การเงินการธนาคาร/เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์เกษตร        
18    304    การจัดการทั่วไปและ การจัดการทรัพยากรมนุษย์    การจัดการทั่วไป/การบริหารธุรกิจ/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/บริหารธุรกิจ(การจัดการสำนักงาน)/การบริหารงานบุคคล/รัฐศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์/การจัดการสำนักงาน

19    305    การตลาด    การตลาด/การชาย/ธุรกิจค้าปลก/การจัดการธุรกิจค้าปลึก/การจัดการทั่วไป(การตลาด)/ ธุรกิจศึกษา(การตลาด)/การโฆษณา
20    306    ธุรกิจการท้า ระหว่างประเทศ    การค้าระหว่างประเทศ
21    307    ธุรกิจสถานพยาบาล    พยาบาลศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์สาธารณสุช
22    309    การจัดการโลจีสดีกส์    การจัดการชนส่งและโลจิสดีกส์/การจัดการโลจิสดีกส์และโช่อุปทาน/เทคโนโลยีโลจิสตกส์/ วิศวกรรมโลจิสดีกส์/การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสดีกส์/ การจัดการโลจิสดีกส์
23    310    ภาษาจีน    ภาษาจน/การสอนภาษาจีน/จนศึกษา/การสอบภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา/การแปลล่ามภาษาจน/ การแปลและการล่ามภาษาจีน/ภาษาจีนธุรกิจ/ภาษาจีนกลาง/ภาษาจีนเพี่อการสื่อสาร/ ภาษาจีนเพี่อธุรกิจระหว่างประเทศ/การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ประเภทวิชา เทคโนไลยสารสนเทศและการสื่อสาร            
24    311    คอมพิวเตอร์ธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ    คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพี่อการบัญช/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/ เทคโนโลยีสารสบเทศและอินเทอร์เนึต/เทคโนโลยสารสนเทศและการประเมนผลการศึกษา/ เทคโนโลยีสารสบเทศเพี่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/ เทคโนโลยีสารสบเทศและการสื่อสาร/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์/ ธุรกิจคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์อาร์ต/ศาสตร์คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์/ คอมพิวเตอร์และสถิดี/คอมพิวเตอร์การศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์สารสนเทศ/ เทคโนโลยีและสารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา/ ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา/ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/ระบบสารสนเทศเพี่อการจัดการ/ระบบและการจัดการสารสบเหศ/ นวัดกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อตสาหกรรม/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา/การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์/สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศสำนักงาน/วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

25    401    พืชศาสตร์ และเกษตรกรรม อุตสาหกรรม    พืชศาสตร์/พืชสวนประดับ/ไมัดอกไมัประดับ/พืชมัก/พืชไร่/พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว}/ ไมัผล/เทคโนโลยีการผลิตพืช/การจัดการเกษตร(การจัดการการผลดพืช}/พืชสวน/ พืชไร่นา/การผลิตพืช/พฤกษศาสตร์/เทคโนโลยีการผลิตพืช
26    402    ปฐพีวิทยา    ปฐพีวิทยา
27    403    อารักขาพืช    โรคพืช/กีฎวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการคัดรูพืช/อารักขาพืช
28    404    เกษตรศาสตร์    ส่งเสรีมการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร/เกษตรและป่าไมั/เกษตรศาสตร์/เกษตรศึกษา/ วิทยาศาสตร์การเกษดร/เกษตรกรรม/เกษตรทั่วไป/เกษตรศึกษา/เกษตรศาสตร์/ คุรุศาสตร์เกษตร/พัฒนาการเกษตร/ส่งเสรีมการเกษตร/การสอนวิชาเกษตร/เกษตรศาสตร์ทั่วไป/ วิทยาศาสตร์เกษตร/เกษตร/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ศึกษาศาสตร์ – เกษตร/ วิทยาศาสตร์การเกษตร/ส่งเสรีมการเกษตรและสหกรณ์/ส่งเสรีมและนิเทศศาสตร์การเกษตร
29    405    ธรกิจเกษตรและสหกรณ์    บรีหารธุรกิจเกษตรและสหกรณ์/บรีหารธุรกิจเกษตร/เศรษฐศาสตร์เกษตร/ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์/บรีหารธุรกิจการเกษตร
30    406    ช่างกลเกษตร    ช่างกลเกษตร/เกษตรกลวิธาน
31    407    เทคโนโลยีภูมิทัศน์    เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน
32    408    สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์    ลัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตวรักษ์/ สัดวบาล/สัตวแหทย7เทคโนโลยีลัตวรักษ์
ประเภทวิชา ประมง            
33    409    เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า    เพาะเลี้ยงสัตว์นี้า/ชีววิทยาประมง/วิทยาศาสตร์ทางทะเล/วิทยาศาสตร์การประมง/ เทคโนโลยีการประมง/การประมง/เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล/วารีชศาสตร์/ เทคโนโลยีทางทะเล/ชีววิทยาทางทะเลและการประมง/วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์นา/ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์นา/ประมง/เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
34    410    แปรรูปสัตว์นํ้า    ผลิตภัณฑ์ประมง/เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง/การจัดการอุตสาหกรรมประมง/เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล/เทคโนโลยีการประมง(อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง) เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

ประ๓ทวิชา เกษตรกรรม            
25    401    พืชศาสตร์ และเกษตรกรรม อุตสาหกรรม    พืชศาสตร์/พืชสวนประดับ/ไมัดอกไมัประดับ/พืชมัก/พืชไร่/พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว}/ ไมัผล/เทคโนโลยีการผลิตพืช/การจัดการเกษตร(การจัดการการผลดพืช}/พืชสวน/ พืชไร่นา/การผลิตพืช/พฤกษศาสตร์/เทคโนโลยีการผลิตพืช
26    402    ปฐพีวิทยา    ปฐพีวิทยา
27    403    อารักขาพืช    โรคพืช/กีฎวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการคัดรูพืช/อารักขาพืช
28    404    เกษตรศาสตร์    ส่งเสรีมการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร/เกษตรและป่าไมั/เกษตรศาสตร์/เกษตรศึกษา/ วิทยาศาสตร์การเกษดร/เกษตรกรรม/เกษตรทั่วไป/เกษตรศึกษา/เกษตรศาสตร์/ คุรุศาสตร์เกษตร/พัฒนาการเกษตร/ส่งเสรีมการเกษตร/การสอนวิชาเกษตร/เกษตรศาสตร์ทั่วไป/ วิทยาศาสตร์เกษตร/เกษตร/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ศึกษาศาสตร์ – เกษตร/ วิทยาศาสตร์การเกษตร/ส่งเสรีมการเกษตรและสหกรณ์/ส่งเสรีมและนิเทศศาสตร์การเกษตร
29    405    ธรกิจเกษตรและสหกรณ์    บรีหารธุรกิจเกษตรและสหกรณ์/บรีหารธุรกิจเกษตร/เศรษฐศาสตร์เกษตร/ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์/บรีหารธุรกิจการเกษตร
30    406    ช่างกลเกษตร    ช่างกลเกษตร/เกษตรกลวิธาน
31    407    เทคโนโลยีภูมิทัศน์    เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน
32    408    สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์    ลัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/สัตวรักษ์/ สัดวบาล/สัตวแหทย7เทคโนโลยีลัตวรักษ์
ประเภทวิชา ประมง            
33    409    เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า    เพาะเลี้ยงสัตว์นี้า/ชีววิทยาประมง/วิทยาศาสตร์ทางทะเล/วิทยาศาสตร์การประมง/ เทคโนโลยีการประมง/การประมง/เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล/วารีชศาสตร์/ เทคโนโลยีทางทะเล/ชีววิทยาทางทะเลและการประมง/วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์นา/ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์นา/ประมง/เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
34    410    แปรรูปสัตว์นํ้า    ผลิตภัณฑ์ประมง/เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง/การจัดการอุตสาหกรรมประมง/เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล/เทคโนโลยีการประมง(อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)/เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ

ประ๓ทวิชา ศิลปกรรม            
35    503    เครื่องประดับกัญมณี    เครื่องโลหะและรูปหรรณกัญมณี/เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี/การออกแบบเครื่องประคับ/ อัญมณีและเครื่องประดับ/ช่างทองหลวง/ออกแบบรูปหรวิณอัญมณีและเครื่องประคับ
36    506    ศิลปการดนดรื    ดนตรี/ดนตรีศึกษา/ดนตรีโหย/เทคโนโลยีดนตรี/ดนตรีสมัยนิยม/ดนตรีสากล/คุริยางศิลป็/ ดนตรีเชีงพาณิชย์/คึดศิลป็/คุริยศิลป้/คึตศึลงสากล/ดุริยางค์สากล/ดนตริตะวันตก/ ดนตรีสากลศึกษา/ดนตรีคตศิลป้สากล/การสอบดุริยางค์ศิลป้/การสอนดุริยางค์ศึกษา/ ศิลปกรรม(ดนตรีสากล)/ดุริยางคศาสตร์/นาฎดุริยางคคาสตริ/ศิลปกรรมคาสตร์ศึกษา(ดนตรีศึกษา)
37    507    วิจิตรศิลป็    วิจิตรศิลป้/จิตรกรรม/ประติมากรรม/ทฤษฎีศิลป็/ศลปโทย/ทัศนศิลป็/ออกแบบประยุกต์ศิลป็/ ศิลปะ/หัตถศลง/ศิลปะไทย/ศิลปศึกษVศิลปกรรม/มัณฑนศึลง/จิตรกรรมโทย/การสอนศิลปะ/ จิตรกรรมสากล/ศิลปกรรมศึกษา/ประยุกต์ศิลปศึกษา/ประติมากรรมสากล/ คลปะและการออกแบบ/เทคโนโลยีเชรานิกส์/หัตถกรรม/ศิลปหัตถกรรม/ หัตถกรรมศึกษา/หัตถกรรมเครื่องหนัง
38    508    คอมพิวเตอร์กราฟิก    คอมพิวเตอร์อาริต/คอมพิวเตอริกราทัก/เวชนิทัศน์/เทคโนโลยีและกาวสื่อสารการศึกษา/ ดิจิตอลกราฟิก/ดิจิทัลอาร์ต(ออกแบบดิจิทัลอาร์ต)/นฤมิตศึลง/ดิจิตอลมิเติย/ วิทยาการคอมพิวเดอริประยุกต์และมัลติมีเดีย
39    509    เทคโนโลยีศิลปกรรม /การออกแบบ    การออกแบบผลิตภัณฑ์/มัณทนศึลง/การออกแบบพาณิชย์ศึลง/การออกแบบตกแต่งภายใน/ ออกแบบนิเทศศึลง/เครื่องเรีอน/นวัดกรรมการออกแบบ/กาวออกแบบผลตภัณฑ์อุตสาหกรรม/ สื่อมัลตินิเดีย/ออกแบบลิ่งพิมพ์/กราฟิกดัโชน์/ศิลปกรวมภาพพิมพ์/ดิจิตอลนิเติย
40    510    การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์/เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล/เทคโนโลยีมีเดียดิจิตอล/มัลติมีเดีย/คอมพิวเตอร์อาร์ต/การถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์/นิเทศศิลป์(ศิลปะการถ่ายภาพ)/เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง/ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล/เทคโนโลยีสารสนเทศและการถ่ายภาพ/แอนนิเมชั่นและมัลติมีเดีย/ดิจิตอลอาร์ต/เทคโนโลยีมีเดีย/เทคโนโลยีการศึกษา

ประเภทวิชา คหกรรม            
41    601    อาหารและโภชนาการ    อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/โภชนบำบัด/โภชนวิทยา/ เทคโนโลยการจัดการและบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ/ เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
42    602    อุตสาหกรรมอาหาร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร/ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
43    603    คหกรรมศาสตร์    คหกรรมศาสตร์/คหกรรมศาสตร์ทั่วไป/เทคโนโลยีอาหาร/คหกรรมการผลิต/ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์/การจัดการงานคหกรรม/คหกรรม/คหกรรมศึลน้/คทกรรมศึกษา/ คหกรรมธุรกิจ/คหกรรมทั่วไป
    604    ผ้าและเครื่องแต่งกาย    ผ้าและเครื่องแต่งกาย/คหกรรม(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)/แฟชั่นเทคโนโลยีเสื้อผ้า/ ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินคัา/ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ/ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ/ สิ่งทอและเครื่องบุ่งห่ม/ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย/มัณฑณศิลป็•แฟชั่นดั!ชน์/ เทคโนโลยีเสื้อผ้า/วิศวกรรมเครื่องบุ่งห่ม/อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย/ เทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น/ออกแบบแฟชั่น
45    605    เสริมสวย    เทคโนโลยีความงาม/สุชภาพความงามและสปา/วิทยาศาสตร์เครื่องส่าอางและความงาม/ เทคโนโลยีเครื่องส่าอางและความงาม
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว            
46    701    การท่องเที่ยว    อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/พัฒนาการท่องเที่ยว/การท่องเที่ยว/การจัดการ MICE และ EVENT/ การโรงแรมและกาวท่องเที่ยว/การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ/ การจัดการการท่องเที่ยว/การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพี่อเป็นรางวัลไมช์/ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม/การจัดการท่องเที่ยวและกาวบริการ
47    702    การโรงแรม    การโรงแรม/กาวโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม/การจัดการโรงแรม/ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาด/การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
ประเภทวิชา อุตสาหกรรมสิ่งทอ            
48    801    เทคโนโลยีสิ่งทอ/ เทคโนโลยีการทอผ้าโหม และทอผ้าพื้นเมือง วิศวกรรมสิ่งทอ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ/วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ/เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม S-curve            
49    901    ยานยนต์สมัยใหม่    เทคโนโลยียานยนต์/เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์/วิศวกรรมยานยนต์/ วิศวกรรมเควี่เองกลและการออกแบบ/วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
50    902    อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ    วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ/
51    904    การ๓ษตรเทคโนโลยีชีวภาพ    เทคโนโลยีชีวภาพ/อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร/ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร/ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ/เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร/ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
52    905    อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร/ การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร/วิศวกรรมอาหาร/การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร/เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร/ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

วิชาที่สอบ

ครูผู้ช่วย

๖.๑ ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติชองวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเชยนแบบปรนัย
๖.๒ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธี สอบข้อเชยนแบบปรนัย
๖.๓ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ประเมินโดย วิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม
ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบ ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบ้ตชองวิชาชีพครู และภาค ช ความรู้ความสามารถทใข้เฉพาะตำแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้ที่ใต้คะแนน ผ่านเกณฑ์ เข้ารับการประเมินในภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
(รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการคัดเลึอก แนบท้ายประกาศส่วนที่ ๒)

ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
๑. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขยนแบบปรนัยในเรื่องต่อใปนี้
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑.ส] วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณี!ทย
๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏีบ้ติราชการ
๑.๔.๑ พระราชบัญญ้ติการศึกษาแห่งชาด พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกั!ขเพิ่มเดิม
๑.๔.๒ พระราชบัญญ้ตระเบียบบรัหารราชการกระทรวงศึกษาธการ พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แกั!ขเพิ่มเดิม
๑.๔.๓ พระราชบัญญ้ติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๔.๔ พระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกั!ขเพิ่มเดิม
๑.๔.๕ พระราชบัญญ้ติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๔.๖ พระราชบัญญัดิการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๔.๗ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
๑.๕ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบ้ติงาน
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤดิและการปฏิบีติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
๒.๑ วินัยและการรักษาวินัย
๒.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
๒.๓ มาตรฐานวิชาชีพ
๒.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๕ สมรรถนะวิชาชีพ

ภาค ข ความรูความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)ให้ทดสอบโดยวิธึการสอบ ช้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอนที่เนันการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เนันผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ การบรีหารจัดการชั้นเรียน
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยืทางการศึกษา
๑.๘ การวัดและประเมนผลการศึกษา
๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธการสอบ ข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏีบ้ตเกี่ยวกับความรู้ในเนี้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาชาวิชาเอก
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ประเมนโดย
วิธการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธึอี่นที่เหมาะสมโดยประเมนจาก
๑. ประวิตและผลงานซึ่งไต้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา (๕๐ คะแนน)
๒. สัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. – 15 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-17,690
อัตราว่าง: 1,103
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. – 15 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
19 กันยายน 2022
End:
15 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17535/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com