Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ธ.ค. 2565 รวม 36 อัตรา,

26 ธันวาคม 2022 - 29 ธันวาคม 2022

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 ธ.ค. 2565 รวม 36 อัตรา,

กรมสรรพากร

ลิงค์: https://ehenx.com/17991/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสรรพากรภาค 1)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค ๑ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ ให้กับหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสรรพากรภาค ๑ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี และพนักงานธุรการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

อัตราว่าง : 32 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


พนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการสรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี การจัดเก็บภาษี และการบริการผู้เลียภาษี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ ชองหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพาฤรภาค ๑


พนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสบุนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษี การบริการผู้เลียภาษี งานบันทึกข้อมูลและใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ งานธุรการ และงานสารบรรณ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค ๑


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐาน การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง

สำนักงานสรรพากรภาค 1 สำนักงานสรรพากรภาค 1 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 22 เลขที่ 90 อาคารกรมสรพกร ซอยพหลโธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 29 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัคลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องรับฝากจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับพิจารณา

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสรรพากร

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสรรพากรภาค 1)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพากร  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครผู้สมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐาน การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง

สำนักงานสรรพากรภาค 1 สำนักงานสรรพากรภาค 1 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 22 เลขที่ 90 อาคารกรมสรพกร ซอยพหลโธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 29 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัคลูกจ้างชั่วคราว” ไปรษณีย์ต้องรับฝากจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับพิจารณา

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสรรพากร

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
26 ธันวาคม 2022
End:
29 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17991/

Venue

สำนักงานสรรพากรภาค
สำนักงานสรรพากรภาค ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 100/1 ถนนดอนนก
ตลาด, สุราษฎร์ธานี 84000 Thailand
+ Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com