Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ธ.ค. -5 ม.ค. 2566

26 ธันวาคม 2022 - 5 มกราคม 2023

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ธ.ค. -5 ม.ค. 2566

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/17963/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ชองกลุ่มงานและการชัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ■พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนื้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(๑) การออกแบบ การวิเคราะห์ระบบ และการบริหารชัดการฐานข้อมูล
(๒) การศึกษา วิเคราะห์ การวางระบบ การพัฒนาระบบงาน
(๓) การชัดทำแผนแม่บทต้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การขอใซ้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
(๔) การจัดหาระบบข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาระบบ การรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล เพื่อการประมวลผลการเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงาน
(๕) การจัดทำ และออกแบบระบบงานให้กับส่วนราชการ
(๖) ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การประเมินครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ๑. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม ๒. ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล
การประเมินครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ที่อาจใซัเป็นประโยขนํไนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น รวมถึง สรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงการคลัง

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงการคลัง

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
26 ธันวาคม 2022
End:
5 มกราคม 2023
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17963/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com