Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

24 มิถุนายน - 30 มิถุนายน

“กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเชียงราย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มืถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการ จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๕๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๕๗๔๒/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจชองผู้ว่าราชการ จังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงๆนราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดเชียงราย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครฃอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ]

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 มิถุนายน
End:
30 มิถุนายน
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14484/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com