Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 พ.ย. 2565

31 ตุลาคม 2022 - 4 พฤศจิกายน 2022

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 พ.ย. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/17740/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 42,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (กรมสุขภาพจิต)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กองบริหารทรัพยากรบุคค

ด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติ ราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหา เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการให้ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ดำเนินการสรรหา และเลือกสรรและลงนามในสัญญาพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 42000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

 – ได้รับปริญญาโททุกสาขาวิชา
– มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย หรือ
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาของส่วนราชการซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ๑. ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสุขภาพจิต
  (๒) เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทำความเห็นเสนอผู้บริหารของส่วนราชการ และคณะกรรมการต่างๆ
  (๓) ศึกษา วิจัย สั่งสมความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก,เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกตํใช้ให้เกิดประโยชน์
  (๔) ติดตาม ประเมินผล แก้ปัญหาในการดำเนินการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในกรมสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข
  ๒. ด้านการวางแผน
  วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนโดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงานโครงการในระดับกลยุทธ์ ของส่วนราชการ มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ดีดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
  ๓. ด้านการประสานงาน
  (๑) ประสานการทำงานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท ในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
  (๒) ให้ข้อคิดเห็น และคำแนะนำแก,หน่วยงานระดับสำนักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
  ๔. ด้านการบริการ
  (๑) ให้คำปรึกษาแนะนำแกหน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (๒) ให้คำปรึกษาแนะนำแกส่วนราชการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เฉพาะทางหรือเทคนิควิธีใหม่ๆ เพื่อให้การบริหารหรือการพัฒนาในราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
  (๓) ฟิกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้หรือนิเทศงานให้แกพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ในระดับกรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

  กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ถนนดิวานนท์ แขวงตลาดขวัญ เขตเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสุขภาพจิต

  ประกาศรับสมัคร file 1

  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 42,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (กรมสุขภาพจิต)
  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

  กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ถนนดิวานนท์ แขวงตลาดขวัญ เขตเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสุขภาพจิต

  ประกาศรับสมัคร file 1

  Facebook Comments

  Details

  Start:
  31 ตุลาคม 2022
  End:
  4 พฤศจิกายน 2022
  Event Tags:
  ,
  Website:
  https://ehenx.com/17740/

  Venue

  กรมสุขภาพจิต
  กรมสุขภาพจิต นนทบุรี Thailand + Google Map
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com