Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 ต.ค. -4 พ.ย. 2565

31 ตุลาคม 2022 - 4 พฤศจิกายน 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 ต.ค. -4 พ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

ลิงค์: https://ehenx.com/17729/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสงคราม (วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพ อัมพวา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างจึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
๑. รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๓ เชื่อมโลหะ เทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/ วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/วิศวกรรมอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/ อุตสาหกรรมคิลป็(ช่างเชื่อม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ (เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม/เทคโนโลยีการเชื่อม
๒. รหัสกลุ่มวิชา ๒๐๖ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้าAฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศึลป๋ (ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต /เทคโนโลยีไฟฟ้า /อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) A ฟฟ้าอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา A ฟฟ้าและแมคคา-ทรอนิกส์
๓. รหัสกลุ่มวิชา ๒๒๒ ตัวถังและสีรถยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/เทคโนโลยีอุตสา หการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสากรรมเครื่องมือกล/ วิศวกรุรุมอุตสาหการ(โลหะ)/เทคนิคโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/ช่างเชื่อมโลหะ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสงคราม (วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
31 ตุลาคม 2022
End:
4 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17729/

Venue

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สมุทรสงคราม Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com