Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

24 พฤศจิกายน 2022 - 30 พฤศจิกายน 2022

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/17839/ หรือ
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 30 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สถาบันราชานุกูล

ด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง คำตอบแทน ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕พฤษภาคม ๒๕๖๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับ การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหา เลือกสรรและลงนามใน สัญญาจ้างพนักงานราชการให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยทันตแพทย์

 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานใน หน้าที่ และเคยปฏิบดิงานเกี่ยวกับผู้ช่วยทันตแพทย์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิน้ตงานในฐานะผู้ปฏิน้ดิงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางด้านทันตกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และนำของทันตแพทย์ หรือเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๑. ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) เตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักมาตรฐาน และจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตลการต่าง เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอตามาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด
  (๒) ช่วยเห่ลือการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในการทำหัตลการต่างๆ โดยอำนวยความสะดวกตลอด ระยะเวลาที่ให้บริการกับผู้ป่วยที่มารักษาโรคทางช่องปากต่างๆ เช่น อุดฟ้น ถอนฟ้น รักษารากฟ้น ครอบฟิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด
  (๓) ร่วมทีมทันตแพทย์ หรือเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และ ติดตามการรักษาโรคทางช่องปากในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด
  (๔) ดูแล บำรุงรักษา ทำความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ทางการแพทย์ ในคลินิกทันตกรรมหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้มีสภาพคงทนตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด
  (๕) สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการประจำวัน เดือน ปี เพื่อนำข้อมูลประกอบการพัฒนางาน ด้านบริการ
  (๖) ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ เช่นติดตามผลการถ่ายภาพรักลังทาง ช่องปาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชน
  (๗) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านทันตกรรมกับผู้ปฏิบ้ติงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ
  (๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร

  กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสุขภาพจิต

  ประกาศรับสมัคร file 1

  ตำแหน่ง: ผู้ช่วยทันตแพทย์
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น
  อัตราเงินเดือน: 10,430-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี ()
  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร

  กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสุขภาพจิต

  ประกาศรับสมัคร file 1

  Facebook Comments

  Details

  Start:
  24 พฤศจิกายน 2022
  End:
  30 พฤศจิกายน 2022
  Event Tags:
  ,
  Website:
  https://ehenx.com/17839/

  Venue

  กรมสุขภาพจิต
  กรมสุขภาพจิต นนทบุรี Thailand + Google Map
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com