Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

24 พฤศจิกายน 2022 - 30 พฤศจิกายน 2022

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17859/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ (สวพ.๗))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 30 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สวพ.๗) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานรๅขการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สวพ.๗) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ


พนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน การเงินและบัญชี หรืองาน งบประมาณตรวจสอบความ ถูกต้อง จัดเตรียมเอกสาร ข้อมล รวบรวม จัดเก็บรักษา เอกสารสำคัญ เอกสารพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานประจำห้องทดลอง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดลอง ในห้องปฏิบัติการ และงาน ภาคสนามจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ สารเคมี เมล็ดพันธุ และตัวอย่างที่ใช้ในการ ทดลองทำความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ทดลอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ ใด้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


พนักงานประจำห้องทดลอง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ (สวพ.๗) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ (สวพ.๗) ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิชาการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ (สวพ.๗))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ (สวพ.๗) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ (สวพ.๗) ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิชาการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
24 พฤศจิกายน 2022
End:
30 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17859/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เชียงใหม่ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com