Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 ต.ค. 2565

2 ตุลาคม 2022 - 12 ตุลาคม 2022

กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 ต.ค. 2565

กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17627/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาพิเศษ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ค่าตอบแทนของ พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕พฤษภาคม ๒๕๖๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับ การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหา เลือกสรรและลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ เวชศาสตร์การแก่ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานฟ้นฟูด้านการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ การพัฒนาแนวทางการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การพัฒนา รูปแบบการฟ้นฟูทางการศึกษาแก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการ สติปัญญา พฤติกรรม และการเรียนรู้ การนิเทศงาน และฟิกอบรมวิชาการศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาพิเศษในหน่วยงานจิตเวช และหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะปฏิบัติงานระดับด้น ที่ด้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาพิเศษ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลเบื้องด้น เกี่ยวกับผู้บกพร่องทางพัฒนาการ
สติปัญญา พฤติกรรม และการเรียนรู้ เพื่อวางแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(๒) ฟ้นฟูทางการศึกษาแก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการ สติปัญญา พฤติกรรม และการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อให้ผู้บกพร่องฯ พัฒนาเต็มศักยภาพ
(๓) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การปฏิบัติงานด้านการศึกษาพิเศษ
(๔) จัดทำบทความ เอกสารทางวิชาการเบื้องด้น เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ งานด้านการศึกษาพิเศษ
๒) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๓) ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำการพื้เนฟูทางการศึกษาเบื้องด้นด้านการศึกษาพิเศษแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้

วิชาที่สอบ

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

การประเมินครั้งที่ ๑ -ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางตำแหน่ง – ทดสอบทางจิตวิทยา
การประเมินครั้งที่ ๒ – ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งจาก ประวัติส่วนตัว , การศึกษา, ประสบการณ์ทำงาน , ทัศนคติ , ความสำเร็จที่ผ่านมา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น ๒ อาคาร ผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 – 12 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาพิเศษ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น ๒ อาคาร ผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 – 12 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
2 ตุลาคม 2022
End:
12 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17627/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com