Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-8 ก.ย. 2565 รวม 8 อัตรา,

4 กันยายน 2022 - 8 กันยายน 2022

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-8 ก.ย. 2565 รวม 8 อัตรา,

กรมอุตุนิยมวิทยา

ลิงค์: https://ehenx.com/17483/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,วิศวกรไฟฟ้า,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างไม้,ช่างสี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ,ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึง ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


วิศวกรไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างไม้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างสี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการทั่วไป

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


นักทรัพยากรบุคคล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


วิศวกรไฟฟ้า

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์


เจ้าพนักงานธุรการ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาซีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


ช่างไม้

๑) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหนาที่ และเคย ปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และ มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
๒) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ในสาชาวิชา การก่อสร้าง


ช่างสี

๑) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคย ปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และ มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
๒) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ในสาขาวิชา การก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการทั่วไป

เป็นผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายใน สำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักทรัพยากรบุคคล

เป็นผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกรไฟฟ้า

เป็นผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
ภายในการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง
การลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล ๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการด้นหา และเป็น หลักฐานทางราชการ ๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง


ช่างไม้

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ปรับปรง ดูแล บำรุงรักษา ดัดแปลง และประกอบ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใซ้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างสี

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ปรับปรุง ดูแล บำรุงรักษา ดัดแปลง และประกอบ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักจัดการทั่วไป

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แกัใขเพิ่มเดิม ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แกั1ขเพิ่มเดิม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๔. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๕. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การประเมินครั้งที่ ๒ – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัว เช้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


นักทรัพยากรบุคคล

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แกั[ขเพิ่มเดิม ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แก้ไชเพิ่มเดิม ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม ๔. พระราชบัญญัติระเบียบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๕. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร และ การบริหารบุคลากรภาครัฐ ๖. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การประเมินครั้งที่ ๒ – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


วิศวกรไฟฟ้า

การประเมินครั้งที่ G) ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แกั1ขเพิ่มเดิม ๒. ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ๓. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ความรู้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมไฟฟ้า ๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การประเมินครั้งที่ ๒ – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัดิการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชนํในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัว เช้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของดำแหน่ง


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แกั1ขเพิ่มเดิม ๒. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟท์แวร์ (Software) และระบบความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Security) ๓. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารข้อมูล ๔. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๕. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดการฐานข้อมูล ๖. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๗. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๘. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การประเมินครั้งที่ ๒ – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


เจ้าพนักงานธุรการ

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนกงานราชการ พ,ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แกั1ขเพิ่มเดิม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๕. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๖. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๗. พระราชบัญญ้ตการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๘. พระราชบัญญ้ติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๙. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
การประเมินครั้งที่ ๒ – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคดิ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัว เข้ากับผู้.ร่วมงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


ช่างไม้

การประเมินครั้งที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างไม้ การใช้งานเครื่องมือเกี่ยวกับงานไม้
การประเมินครั้งที่ ๒ – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความร้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


ช่างสี

การประเมินครั้งที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสี การใช้งานเครื่องมือเกี่ยวกับงานสี
การประเมินครั้งที่ ๒ – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัว เช้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นชองตำแหน่ง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 8 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักจัดการทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,วิศวกรไฟฟ้า,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างไม้,ช่างสี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 8 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
4 กันยายน 2022
End:
8 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17483/

Venue

กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com