Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 ก.ย. 2565 รวม 9 อัตรา,

4 กันยายน 2022 - 15 กันยายน 2022

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 ก.ย. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/17482/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ,วิศวกร,เจ้าพนักงานสื่อสาร,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างโยธา,พนักงานขนส่ง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,280-22,750
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัคร

ประกาศ

เรื่อง 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500-22750 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานสื่อสาร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขนส่ง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

– ได้รับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมซอฟแวร์ ทางวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


นักวิชาการพัสดุ

– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางใดทางหนึ่ง จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


วิศวกร

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทาง วิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ


เจ้าพนักงานสื่อสาร

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


นายช่างไฟฟ้า

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี โทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


นายช่างโยธา

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาโยธา ช่างก่อสร้าง สำรวจ จากสถานศึกษาหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


พนักงานขนส่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา จากสถานศึกษา ที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
2. มีความสามารถในการว่ายน้ำ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑. ปฏิบัติงานด้านศึกษา วิเคราะห์ระบบคลังข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย กำหนด คุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปรับปรุงแกไขระบบคลังข้อมูล เป็นต้น
๒. ฟิกอบรม แนะนำ ให้คำปรึกษา ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสนอแนะนโยบาย
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นักวิชาการพัสดุ

๑. ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุเกี่ยวกับการรวบรวม ศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
๒. ตรวจสอบและดูแลการจัดชื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
๔. บำรุงรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งาน เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ราชการได้มากที่สุด
๕. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่รองลงมา ช่วยวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี๋ที่กำหนด
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วิศวกร

๑. ตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ โครงสร้าง รายการคำนวณ รูปแบบทางวิศวกรรมต่าง ๆ ในงาน ที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒. ปรับปรุงและตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการเดินเรือเพื่อให้เกิดความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินเรือตามมาตรฐานสากล
๓. สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานวิศวกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและการมีส่วน ร่วมในงานวิศวกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อม
๔. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการ เพื่อให้ดำเนินงานของสถานประกอบการถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้
๕. ตรวจสอบ การแจ้ง การขออนุญาต ตั้ง ขยาย ย้าย อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย การเดินเรือ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
๖. ปฏิบัติงาน กำกับ ดูแลการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย การเดินเรือ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
๗. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และกำหนดรูปแบบรายการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และโครงสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการเดินเรือเพื่อการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


เจ้าพนักงานสื่อสาร

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสาร รับและส่งข่าวด้วยระบบต่าง ๆ เข่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรพิมพ์ เครื่องมือ สื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบโครงข่ายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ระบบลื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้ง ระบบสื่อสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อให้การรับ-ส่งข่าวสารเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์
๒. รวบรวม คัดเลือก ตรวจสอบและเรียบเรียงข่าว จัดแยกประเภทข้อมูล จัดเข้ารูปแบบฟอร์มสากล เพื่อให้ ข่าวสารที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือสูงและสามารถใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๓. ให้บริการข้อมูลสื่อสารผ่านระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศต่าง ๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ
๔. จัดทำรายงานข่าวสาร หรือ สถิติรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานสื่อสารและนำไป ปรับปรุงการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานสื่อสารที่ตนรับผิดชอบแก่บุคคลในหน่วยงานเดียวกันหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ
๖. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นายช่างไฟฟ้า

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เข่น ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ คัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใซ้งาน ดูแลบำรุงรักษา เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
๒. เบิก-จ่าย เก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยในงานไฟฟ้า ตลอดจนให้คำแนะนำหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน ด้านการไฟฟ้า
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นายช่างโยธา

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบต่าง ๆ การประมาณราคา และการควบคุมงานก่อสร้าง เช่น อาคาร เขื่อน ท่าเทียบเรือ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจต่าง ๆ เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจร่องนํ้า ทดลองหาคุณสมบัติ ของดิน สำรวจทางอุทกวิทยา เป็นต้น
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานขนส่ง

๑. ควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการใช้เรือและท่าเทียบเรือ เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัย แกประชาชนผู้ใช้เรือและทำเทียบเรือ
๒. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวช้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมเจ้าท่า

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ,วิศวกร,เจ้าพนักงานสื่อสาร,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างโยธา,พนักงานขนส่ง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,280-22,750
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมเจ้าท่า

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
4 กันยายน 2022
End:
15 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17482/

Venue

กรมเจ้าท่า
กรมเจ้าท่า Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com