Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 พ.ย. 2565

1 พฤศจิกายน 2022 - 4 พฤศจิกายน 2022

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 พ.ย. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนผู้สูงอายุ

ลิงค์: https://ehenx.com/17747/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู (สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนิติกร

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน กองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนิติกร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี๋ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

ปฏิบัติงานทางกฎหมาย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการเร่งรัด และงานติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนผู้สูงอายุ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดีความหรือการดำเนินการตัดจำหน่ายหนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยการตัดจำหน่ายหนี้สูญของกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๓ และจัดทำรายงานผลการเร่งรัดและติดตามหนี้เป็น รายไตรมาส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุทราบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
ด. ด้านการปฏิบัติการ
ด.๑ งานนิติกรรม/สัญญา
(๑) ทำและตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาภู้ยึมเงินกองทุนผู้สูงอายุ หนังลือสัญญาคํ้าประกันและเอกสารประกอบการทำสัญญา
(๒) จัดเก็บเอกสารสัญญาและจัดส่งเอกสารสัญญาให้กองทุนผู้สูงอายุ
๑.๒ งานเร่งรัดติดตามหนี้
(๑) ส่งหนังสือแจ้งเดือนผู้กู้ยืมและผู้คํ้าประกันที่ผิดนัดชำระหนี้
(๒) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อเร่งรัดและติดตามหนี้ผู้คู้ยืมและผู้คํ้าประกันที่ค้างชำระหนี้
(๓) สืบค้นข้อมูลการทะเบียนราษฎรและสืบหาทายาท กรณีผู้กู้ยมหรือผู้คํ้าประกัน เสียชีวิต
(๔) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารประกอบการตัดจำหน่ายหนี้สูญ ตรวจสอบและรายงานหนี้ค้างชำระ ผลการเร่งรัดและติดตามหนี้ พร้อมส่งรายงานมายังส่วนกลาง
๑.๓ งานฟ้องร้องคดี
(๑) รวบรวมเอกสารและดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ
(๒) ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับการฟ้องร้องดำเนินคดีกับสำนักงานอัยการ จังหวัด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ เข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาและให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของ บุคคลหรือหน่วยงานตังกล่าว

วิชาที่สอบ

นิติกร


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนผู้สูงอายุ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลาง ชั้น ๑ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู (สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนผู้สูงอายุ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลาง ชั้น ๑ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤศจิกายน 2022
End:
4 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17747/

Venue

สำนักงาน
สำนักงาน Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com