Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 พ.ย. 2565

1 พฤศจิกายน 2022 - 4 พฤศจิกายน 2022

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 พ.ย. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/17748/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนล่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย ศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปรับปรุง กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน การจ้างงานคนพิการ การคุ้มครองสิทธิ การขจัดการเลือกปฏิบัติและการช่วยเหลือทางกฎหมาย การจัดการหนี้สินกองทุน

วิชาที่สอบ

นิติกร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมินจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
๖.๑ การประเมินครั้งที่ ๑ (๑๐๐ คะแนน) ประกอบด้วย
(๑) ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ปรนัย ๔๐ ข้อ ๔๐ คะแนน
– ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาสังคม
– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๒) ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ปรนัย ๖๐ ข้อ ๖๐ คะแนน เกี่ยวกับลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๖.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ (๑๐๐ คะแนน) ประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธี “สอบสัมภาษณ์” โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกองทุน ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ จรรยาบรรณ คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: หนองบัวลำภู ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤศจิกายน 2022
End:
4 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17748/

Venue

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com