Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 ธ.ค. 2565 รวม 38 อัตรา,

30 พฤศจิกายน 2022 - 2 ธันวาคม 2022

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 ธ.ค. 2565 รวม 38 อัตรา,

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/17920/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม,นักสังคมสงเคราะห์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น2,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น3,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ,นักกายภาพบำบัด,พี่เลี้ยง,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,ผู้สอนวิชาชีพ,
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 38
ปฏิบัติงานที่: ,กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,เชียงใหม่,นครศรีธรรมราช,นนทบุรี,ปทุมธานี,ราชบุรี,ลพบุรี,สมุทรปราการ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาสังคม

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พี่เลี้ยง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


ผู้สอนวิชาชีพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักพัฒนาสังคม

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา


นักสังคมสงเคราะห์

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
๒. ได้รับวุฒิปริญญาสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฟิกอบรมตามมาตรฐาน ที่สภาวิชาชีพสังคมสังเคราะห์กำหนด ซึ่งมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ สังคมสังเคราะห์รับอนุญาต


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา


นิติกร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์


นักวิเทศสัมพันธ์

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
๒. เป็นผู้มืทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการฟ้ง การอ่าน การพูด และการเขียน ในระดับที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจ การบัญชี ทางการบัญชี ทางการเงินทางการเงินและการธนาคาร และทาง พาณิชยศาสตร์ หรือคุณวุฒิ/สาขาวิชาอื่นไม่ตํ่ากว่านี้ที่เรียนบัญชีไม่น้อยกว่า๖ หน่วยกิต


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ได้รับคุณวุฒิประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชา (ปวช.)


ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา (ปวส.)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือ การเงินและการธนาคาร


เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา (ปวส.)


เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย


ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย


พี่เลี้ยง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย


ผู้สอนวิชาชีพ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชา (ปวช.)


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักพัฒนาสังคม

–    ปฏิบ้ดิงานประสานส่วนราชการต่าง ๆในสังกัดกระทรวง และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
–    สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิ เคราะห์ วิจัยทางวิชาการเบื้องด้น ในการดำเนินงานและการจัดทำระบบมาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการส่งเ?ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    รวบรวม ศึกษา วิ เคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำรายงานสถานการณ์ ทางสังคม และวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านพัฒนาสังคม
–    ส่งเ?ริม สนับสนุนและให้ปริการกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเบื้องต้น
–    รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ และจัดทำเอกสารวิชาการ เพื่อนำไปใช้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
–    รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำรายงานเบื้องด้น เพื่อประกอบการจัดหาระดมทุน
–    ติดตาม รวบรวมจัดเก็บข้อมูล ปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคม เพื่อเป็นไปตามเป้าหมาย
–    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักสังคมสงเคราะห์

–    ปฏิบัติงานประสานส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวง และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
–    ด้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริงรวมทั้ง ศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องด้น เพื่อวินิจฉัยและให้บริการทางสังคมแก่ กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
–    ให้บริการการปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟินฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
–    รวบรวม ประมวล สรุป จัดทำลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์ สาเหตุและผลกระทบกับปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
–    สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทำรายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ สถานการณ์และปัญหาด้านสังคม เพื่อประกอบการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูลการวางแผน การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
–    รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อประกอบการ จัดทำเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อเพื่อนำไปใช้ใน การดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์
–    จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาทางกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการพัฒนาและ วางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวซ้อง    z
–    ปฏิบ้ดิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

–    รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง สังคม ทั้งในและต่างประเทศ มาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของ ส่วนราชการ
–    รวบรวมข้อมูลศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
–    วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
–    สำรวจ รวบรวม และประมวลผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อจัดทำแผนงาน หรือ ยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล
–    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง สังคม รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง การจัดทำคำวินิจฉัยและการเสนอผลต่อ คณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และช่วยเหลือ ทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่ แก่ไขเพิ่มเดิม มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๐(๕)
–    การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครองในนามสำนักงาน รวบรวมพยาน เสนอสำนักงาน อัยการสูงสุด เพื่อยื่นฟ้องคดี ประสานงานคดีกับอัยการเจ้าของคดี เป็นพยานในศาล ดำเนินการ บังคับคดีตามคำสั่งศาล
–    การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย และกฎเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งที่ บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและที่กำลังจะประกาศใช้บังคับให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ นายจ้าง หน่วยงานของรัฐและผู้นำท้องถิ่น จัดทำเอกสารเผยแพร่ พระราชบัญญัติล่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก่)ไขเพิ่มเติม จัดทำคู่มือกฎหมายด้านคนพิการเรื่อง ต่าง ๆ เผยแพร่แก่หน่วยงานและองค์กรเครือข่าย การให้บริการตอบคำถาม ให้คำปรึกษา กฎหมายทางโทรศัพท์ เว็บบอร์ด และอีเมลล์
–    การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับคดี ตามคำพิพากษาหรือ คำสั่งหรือคำสั่งโดยอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา ๕๗ แห่ง พระราชบัญญัติความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตามมาตรา ๓๖ แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกิไขเพิ่มเดิม และภาค ๔ ป.วิแพ่ง
–    การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย การร่าง
สัญญาและการบริหารสัญญา และการดำเนินการทางวินัย
–    ปฏิบ้ติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิเทศสัมพันธ์

–    ร่างโต้ตอบหนังสือราชการเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลภาษาต่างประเทศงานแปลเอกสาร ภาษาไทยและอังกฤษต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
–    รวบรวมติดตามจัดทำข้อมูลบันทึกและสรุปรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
–    ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการ/การประชุมทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ
–    ประสาน จัดเตรียมการประชุม จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ และงานด้านพิธีการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
–    รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานดังกล่าวข้างต้นเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล
–    ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้อง
–    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

–    สอบทานและประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ ส่วนราชการ
–    ร่วมวางแผนการปฏิบัติงามกับหัวหน้าสายตรวจสอบ และร่วมดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน
–    รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน ต่าง ๆ ทางด้านการเงิน บัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
–    ตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ ดำเนินงานและการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบแต่ละประเภท
ตามแผนการตรวจสอบ
–    จัดทำกระดาษทำการสรุปเรื่องตรวจพบ และรายงานการตรวจสอบ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบ้ติตาม ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการติดตาม
–    ให้คำปรึกษา ฟิกอบรม เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหน่วยรับตรวจ ตอบข้อซักถาม และชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงาน ตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ
–    ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมถุทธึ๋ตามที่กำหนดไว้
–    สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดเป็นการชั่วคราวได้
–    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่1ด้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

–    ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแชม ตรวจสอบการทำงาน แกไขปัญหาการใช้งานของ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุน ต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
–    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บสำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
–    จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
–    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2

–    ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในการสอนวิชาชีพภาคปฏิบัติ เบื้องต้นสาขาต่าง ๆ แก่ผู้รับการสงเคราะห์และผู้รับการขิกอบรมตลอดจนดูแล รักษาและ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการสอน
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3

–    ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญอย่างสูงในการสอนวิชาชีพ ภาคปฏิบัติเบื้องต้นสาขาต่าง ๆ แก่ผู้รับการสงเคราะห์ผู้รับการฟิกอบรม ตลอดจนควบคุม ดูแล รักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์วัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการสอน
–    สามารถแกไขปัญหาและการตัดสินใจที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค/ทักษะเฉพาะ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

–    จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กำหนด
–    ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน – รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
–    ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี ตามระบบปริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) – ร่างบันทึกและหนังสือโต้ตอบ เที่ยวกับงานที่เด้รับมอบหมายเพื่อ่ให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ – รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เอกสารใบสำคัญและรายงานทางการเงินและบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง – ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานพัสดุ

–    ปฏิบัติงานด้านพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และการบำรุง รักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เค่รื่องมือเ(ฟองใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยูในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
–    ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
–    ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
–    รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
–    ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
–    ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
–    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ

–    ปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนพิการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข โดยการจัดหาอาหารให้เพียงพอ ดูแลความสะอาดเสือผ้าและของใช้ส่วนตัว ให้เพียงพอและเหมาะสม ดูแลสุขอนามัยคนพิการ ทำความสะอาดร่างกายผู้รับบริการ ๒ ครั้งต่อวัน ดูแลคนพิการไม่ให้มีการ เจ็บป่วยห่รือถ้ามีการเจ็บป่วย/บาดเจ็บต้องได้รับการดูแลทันต่อเหตุการณ์
–    ปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงดูคนพิการตามหลักโภชนาการ ถูกสุขอนามัย ให้เพียงพอเหมาะสมกับสภาพความพิการและภาวะความเจ็บป่วย ครบทั้ง ๓ มื้อ
–    ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

–    ปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัด เพื่อช่วยเหลือคนพิการ หรือช่วยเหลือ
นักกายภาพบำบัดในการให้บริการด้านกายภาพบำบัดให้กับคนพิการภายในหน่วยงาน
–    จัดเตรียมและดูแลอุปกรณ์ สถานที่ภายในงานกายภาพบำบัดให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน
–    ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
–    ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพสำหรับคนพิการ
–    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พี่เลี้ยง

–    ปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนพิการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข โดยการจัดหาอาหารให้เพียงพอ ดูแลความสะอาดเลี้อผ้าและของใช้ส่วนตัว ให้เพียงพอและ เหมาะสมดูแลสุขอนามัยคนพิการ ทำความสะอาดร่างกายผู้รับบริการ ๒ ครั้งต่อวัน ดูแลคนพิการ ไม่ให้มีการเจ็บป่วยห่รือถ้ามีการเจ็บป่วย/บาดเจ็บต้องได้รับการดูแลทันต่อเหตุการณ์
–    ปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงดูคนพิการตามหลักโภชนาการ ถูกสุขอนามัย ให้เพียงพอเหมาะสมกับสภาพความพิการและภาวะความเจ็บป่วย ครบทั้ง ๓ มื้อ
–    ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

–    ปฏิบัติหน้าที่กำกับ ดูแล ช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่าง มีความสุข โดยการจัดหาอาหารให้เพียงพอ ดูแลความสะอาดเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว ให้เพียงพอ และเหมาะสมดูแลสุขอนามัยคนพิการ ทำความสะอาดร่างกายผู้รับบริการ ๒ ครั้งต่อวัน ดูแล คนพิการไม่ให้มีการเจ็บป่วยหรือถ้ามีการเจ็บป่วย/บาดเจ็บต้องได้รับการดูแลทันต่อเหตุการณ์ / กำกับให้คนพิการรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด/ช่วยนำส่งคนพิการไปโรงพยาบาล
–    ปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงดูคนพิการตามหลักโภชนาการ ถูกสุขอนามัย ให้เพียงพอเหมาะสมกับสภาพความพิการและภาวะความเจ็บป่วย ครบทั้ง ๓ มื้อ
–    แกัLขปัญหาพฤติกรรมเบื้องต้นของผู้รับบริการ พร้อมเขียนบันทึกรายงานพฤติกรรม
–    ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้สอนวิชาชีพ

–    ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสาธิต แนะแนว จัดกิจกรรมกลุ่มสอนวิชาชีพต่าง ๆ เช่น การทำอาหาร การช่าง งานรีเมือ งานศิลปะหัตถกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
–    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


วิชาที่สอบ

นักพัฒนาสังคม

–    ความรู้เกี่ยวกับกรมล่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๖๕
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
–    การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการส่งเล่ริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ
–    ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม


นักสังคมสงเคราะห์

–    ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาน๓รณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
–    พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
–    การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    พรบ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    ความรู้ความเช้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

–    ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕ร๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัชิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
–    การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์โครงการ/แผน


นิติกร

–    ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
–    การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
–    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙


นักวิเทศสัมพันธ์

–    ความรู้เกื่ยวกับกรมส่งเส่ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่เนาไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกัไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองฃ้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
–    การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพซีวิตคนพิการ
–    ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

–    ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
–    การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
–    หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

–    ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแชม ตรวจสอบการทำงาน แกไขปัญหาการใช้งานของ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุน ต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
–    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บสำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
–    จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
–    ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2

–    ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
– ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานช่าง/งานอาชีพตามสาขาที่เกี่ยวข้อง


ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3

–    ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
–    ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานช่าง/งานอาชีพตามสาขาที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

–    ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติการปฏิบ้ติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
–    ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา เงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
–    พระราชกฤษฎีกาคำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฟิกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพิ่มเดิมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕)
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)


เจ้าพนักงานพัสดุ

–    ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบ่ริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
–    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบ่ริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
–    ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ

–    ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลคนพิการ


ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

–    ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลคนพิการ


พี่เลี้ยง

–    ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลคนพิการ
ข    . ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (๑0๐ คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้า กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

–    ความรู้เกี่ยวกับกรมล่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลคนพิการ
ข    . ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (๑๐0 คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ประสบการณ์ ท,วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้า กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


ผู้สอนวิชาชีพ

–    ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญ้ติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญ้ติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอนวิชาชีพต่าง ๆ
ข    . ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (๑๐0 คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น มีความรู้ความ เข้าใจกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ จรรยาบรรณของ ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่นวิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 2 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม,นักสังคมสงเคราะห์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น2,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น3,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด,พี่เลี้ยง,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,ผู้สอนวิชาชีพ,
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 38
ปฏิบัติงานที่: ,กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,เชียงใหม่,นครศรีธรรมราช,นนทบุรี,ปทุมธานี,ราชบุรี,ลพบุรี,สมุทรปราการ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 2 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
30 พฤศจิกายน 2022
End:
2 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17920/

Venue

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com