Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ก.ย. -14 ก.ย. 2565

8 กันยายน 2022 - 14 กันยายน 2022

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ก.ย. -14 ก.ย. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17516/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน,นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ,นายแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 9,400-23,780
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (โรงพยาบาลสงขลา )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.ย. – 14 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสงขลา

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
สังกัดโรงพยาบาลสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ด้วยจังหวัดสงขลาจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสงขลา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านการบริหารงานบุคคล) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-10590 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000-23780 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรทางท้นตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือศึกษาต่อจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศบียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรพนักงานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคซึ่งศึกษา ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น


นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด


นายแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือสาขานิติเวชศาสตร์


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๒

โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 – 14 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน,นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ,นายแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 9,400-23,780
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (โรงพยาบาลสงขลา )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๒

โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 – 14 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
8 กันยายน 2022
End:
14 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17516/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com