Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 ก.ย. -15 ก.ย. 2565

9 กันยายน 2022 - 15 กันยายน 2022

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 ก.ย. -15 ก.ย. 2565

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/17507/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ย. – 15 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ด้วยกรมสุขภาพจิต จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.    ด้านการปฏิบัติการ
(1)    ปฏิบัติงานหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากผู้ป่วยจิตเวช/ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น เก็บรักษาสิ่งตรวจ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ ตรวจทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อทราบชนิดและปริมาณของสิ่งส่งตรวจ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง ห้องปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมงานด้านเคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนำผลมาใช้ประกอบการวินิจฉัย ป้องกัน ติดตามการรักษา ทำนายความรุนแรงของโรค และประเมินภาวะสุขภาพ
(2)    ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางท้องปฏิบัติการ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการตามประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตเวช เช่น การตรวจระดับยาในผู้ป่วยจิตเวช Carbamazepine, Lithium, Valproic acid, Phenytoin การตรวจระดับ วิตามินในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ
(3)    ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบกรณ์ในการตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยวิธี ATK, RT-PCR สำหรับผู้ป่วยจิตเวช/จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
(4)    ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และ ทันเวลา
(5)    รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม,ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
(6)    ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
(7)    ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลทางวิขาการเบื้องต้นที่ไม่ซับช้อน เพื่อใช้ข้อมูล ในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
2.    ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธึ๋ที่กำหนด
3.    ด้านการประสานงาน
(1)    ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมถุทธี้ตามทีกำหนด
(2)    ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.    ด้านการบริการ
(1)    เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(2)    สอน แนะนำ การปฏิบัติงาน แก,บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อให้ มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก่ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา
(3)    ให้บริการข้อมูล แกผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสุขภาพจิต  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. – 15 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสุขภาพจิต

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสุขภาพจิต  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. – 15 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสุขภาพจิต

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
9 กันยายน 2022
End:
15 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17507/

Venue

กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต นนทบุรี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com