Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -25 ส.ค. 2565

18 สิงหาคม 2022 - 25 สิงหาคม 2022

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -25 ส.ค. 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17434/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ส.ค. – 25 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

๑.รับ- ส่งหนังสือลงทะเบียนแยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและ ค้นหาหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๒. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชำรุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชำรุด
๓. เบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน และจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ
๔. จัดทำเอกสาร P0 ในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
๕. จัดทำเอกสารจัดจ้าง ต่อสัญญา และเบิกจ่ายเงินเดือน จ้างเหมาเอกชนบริการ
๖. ลงระบบจัดจ้างในระบบ EGP ของกรมบัญชีกลาง
๗. ร่างหนังสือโต้ตอบตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑. ความรู้ความสามารถ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภารกิจ นโยบายที่สำคัญ ๑.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑.๕ ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ๒. ทักษะ ๒.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ปี ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม ๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
๑. บุคลิก พ่วงที วาจา มนุษย์สัมพันธ์ ๒. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไหวพริบปฏิภาณ ๓. เป็นผู้ที่มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ๔. มีการให้บริการที่ดี ๕. การทำงานเป็นทีม


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. – 25 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. – 25 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
18 สิงหาคม 2022
End:
25 สิงหาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17434/

Venue

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com