Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -24 ส.ค. 2565

18 สิงหาคม 2022 - 24 สิงหาคม 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -24 ส.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ลิงค์: https://ehenx.com/17438/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ส.ค. – 24 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) โดยปฏิบัติงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการและคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๔๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรือง มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 1สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

๖.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน เช่น การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง การจัดระบบ ติดตั้ง เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ การใช้งาน การเขียนโปรแกรม เพื่อการบริหารจัดการ การพัฒนาโปรแกรมอย่างง่าย การออกแบบวางแผนวิเคราะห์ระบบเครือข่าย เป็นต้น
๒.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงาน เข่น การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การวิเคราะห์ จัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ เป็นด้น
๒.๓ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน เข่น การออกแบบและจัดทำสื่อสารสนเทศ รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการด้านสารสนเทศ รวมทั้งการออกแบบ จัดทำ ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์เป็นต้น
๒.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคำสั่ง ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เข่น การบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล การแก้ไข การบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
๒.๕ การติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน
๒.๖ ติดต่อประสานงาน ให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำ สามารถตอบปัญหาและแก้ใข เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๗ ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินสถาบันฯ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 – 24 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 – 24 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
18 สิงหาคม 2022
End:
24 สิงหาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17438/

Venue

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com