Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 ม.ค. 2566 รวม 397 อัตรา,

12 ธันวาคม 2022 - 31 มกราคม 2023

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 ม.ค. 2566 รวม 397 อัตรา,

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17983/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนจ่าอากาศ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 397
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



กองทัพอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเช้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดดังนี้
๑. จำนวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๓๙๗ นาย ดังนี้
๑.๑ กลุ่มที่ ๑ ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน ๓๘๒ นาย เพื่อบรรจุเข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๑๐ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารแพทย์, เหล่าทหารต้นหน (ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน), เหล่าทหารอุตุ, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารการเงิน, เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร
๑.๒ กลุ่มที่ ๒ ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ จำนวน ๑๕ นาย เพื่อบรรจุ เข้าศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๒ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารสารวัตร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนจ่าอากาศ

อัตราว่าง : 397 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเรียนจ่าอากาศ

๒. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัครทั้ง ๒ กลุ่ม (รายละเอียดตามระเบียบการและวิธีการสมัคร สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖)
๒.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตากว่า ๒.๐๐ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตากว่า ๒.๐๐ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนืยบัตรวิชาชีพ หรือกำลัง ศึกษาหลักสูตรประกาศบียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตากว่า
๒.๒ ประเภทบุคคลพลเรือน เป็นชายโสดอายุ ๑๘-๒๐ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘)
๒.๓ ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกอง ประจำการ) เป็นชายโสด อายุ ๒๑- ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕) ต้องมีระยะเวลาประจำการไม่น้อยกว่า ๒ ปี ระหว่างรับราชการไม่เคยต้องโทษถึงชั้น “ขัง”
๒.๔ มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนชี่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ก็ได้
๓. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเช้า เป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖)
๓.๑ ใบสมัครฉบับจริง (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)
๓.๒ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
๓.๓ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร หรือใบรับรองของสถานศึกษา ซึ่งแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร
๓.๔ ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความ ประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จำนวน ๒ ฉบับ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพอากาศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองทัพอากาศ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักเรียนจ่าอากาศ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 397
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพอากาศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกองทัพอากาศ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
12 ธันวาคม 2022
End:
31 มกราคม 2023
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17983/

Venue

กองทัพอากาศ
อำเภอเมือง อุบลราชธานี Thailand + Google Map
Phone
045243090
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com